Marathi Sex Stories mast zawadi

Marathi Sex Stories mast zawadi

मी एक २८ वर्षाम्ची विवाःईत स्त्री आहे.२ वर्षाम्पुर्वी मी एका पॆशेवाल्य़ा बिजवराशी लग्न केले आहे.माझ्य़ा नव~य़ाचे वय आहे ४५.मी गरीब घरची असल्य़ामुळे त्याच्य़ाशी लग्न केले.माझ्य़ा नव~य़ाला पहिल्य़ा बायकोपासून ३ मुली आहेत.सगळ्य़ात मोठी २० वर्षाम्ची,मधली १८ वर्षाम्ची आणि धाकटी १५ वर्षाम्ची आहे.

सुरूआतीला वर्षभर बम्गला,गाडी,खाण्य़ापिण्य़ाची चम्गळ,कामाला नॊकर-चाकर यातच गुम्गून गेले होते.त्यामुळे शरीरसुखाची कमतरता जास्त जाणवली नव्हती.परम्तू नम्तर ज्वानी उसळ्या मारू लागली तेम्व्हा शरीरसुखापुढे इतर सुख ऊणे वाटू लागले.

ंआझा स्थूल नवरा ंआझ्य़ासारख्य़ा उफाडय़ाच्य़ा बाईचे समाधान करायला कमी पडत होता.त्यात पुन्हा ंआझ्य़ा लग्न झालेल्य़ा मॆत्रिणीम्चे त्याम्च्य़ा नव~य़ाम्सोबतचे झआझवीचे मस्त किस्से ऎकून तर शरीराची आग आणखिनच पेटायची.नव~य़ाकडून झवून घेऊन आणि स्वता:ची बोटॆ घालून शरीराची आग काही मिटत नव्हती.ज्वानीच्य़ा आगीत मी नुसती होरपळत होते.काय़ करावे मला काही सुचत नव्हते.म्हाता~य़ा नव~य़ाशी लग्न करून मी नुस्ती पस्तावत होते.
अशातच मला एक आशेचा किरण दिसला.ंआझ्य़ा नव~य़ाच्य़ा दुकानात कामाला एक नॊकर होता.त्याचे नाव राजू होते.राजू एक २० अर्षाम्चा तरणाबाम्ड गडी होता.पिळदार शरीर,आकर्षक व हसतमुख चेहेरा आणि निटनेटकी राहणी य़ामुळे तो मला आवडायचा.तो बरेचदा दुकानाच्य़ा कामानिमीत्त घरी यायचा.मी तर त्य़ा तरण्य़ाबाम्ड पोरावर फिदा झाले होते.ंआझ्य़ाकडे पाःअताना त्याच्य़ा नजरेतील ंआझ्य़ाबद्दलचे आकर्षण मला स्पष्ट जाणवायचे.मी त्याला आपल्य़ा जाळ्य़ात ओढायचे ठरवले.
मी नव~य़ाला पटऊन पुरईच्य़ा घरगडयाची दुकानात बदली करवली आणि त्याच्य़ा जागी राजूला घरकामाला ठेवायला लावले.राजूःई आनम्दाने नवीन कामावर रुजू झाला.घरची ड्युटी सकाळी ८ ते रात्री ८ अशी दिवसभरची होती.दोन्ही वेळेचे जेवण इथेच होते.
पहिले काही दिवस एकमेकाम्ना जोखण्य़ात गेले.मी ंआझ्य़ाकडून त्याला पेटवण्य़ात काःईःई कसर बाकी ठेवली नव्हती.त्याला जमेल तेवढे आपल्य़ा शरीराचे दर्शन करवणे,त्याच्य़ाशी प्रेंआने वागणे,लाडीक बोलणे वगॆरे सर्व प्रकार मी आजंआवत होते.त्यानेही ंआझी ईच्छा ओळखली होती आणि तोहि ंआझ्य़ाशी त्याच प्रकारे वागत होता.दोघेही पुर्णपणे पेटलेलो होतो पण सुरूवात कशी करायची हे दोघाम्नाही सुचत नव्हते.तसे बघायला गेले तर सम्धी मिळणे काही अवघड नव्हते.मुली दिवसभर का~म्लेजला जायच्य़ा.नवराःई दिवसभर दुकानात असायचा.फ़क्त दुपारी जेवायला घरी यायचा.मोलकरीण सकाळी १० वाजता आणि दुपारी ३ वाजता येऊन धुणी भाम्डी करून जायची.ड्रायव्हरःई जास्त करून दुकानाकडेच राःआयचा.
पण एवढे सर्व असून सुरूवात काःई होत नव्हती.अचानक एके दिवशी तो योग आला.दुपारची वेळ होती. तिनःई मुली सिनेमाला गेल्य़ा होत्या.नवरा जेऊन गेला होता आणि ंओलकरीण काम आटोपून गेली होती.ड्रायव्हर त्या दिवशी सुट्टीवर होता.मी ःई सम्धी साधण्य़ाचा विचार पक्का केला.राजूचेःई सर्व कां आटोपले होते.मी राजूला ःआक मारली आणि त्याला म्हणाले,”राजू,आज मला वेळ आहे.तुझी तयारी असेल तर माझी बेडरूं आवरून घेऊ.” तो लगेच तयार झाला.त्याने आपला शर्ट आणि प~म्ट काढली आणि लुम्गी नेसली.मीःई बेडरूं मधे जाऊन साडी काढली आणि गाऊन घातला आणि त्याला आत बोलावले.तो आत आला आणि ंआझ्य़ाकडे पाहतच राःईला.तो पहिल्याम्दाच मला गाऊन मधे पाहत होता.ंआसा गळाला लागल्य़ाची जाणीव होऊन मी अगदी खुश झाले पण त्याला तसे जाणवू न देता म्हणाले,”अरे,असा काय वेडय़ासारखा ंआझ्य़ाकडे पाहत बसलास,मला काय आज पहिल्य़ाम्दाच पाहत आहेस का?”ंआझ्य़ा य़ा बोलण्य़ाने तो चपापला आणि म्हणाला,”काःई नाःई म~म्डम,सहज पाहत होतो.हम बोला काय कां करायचे आहे?” त्याच्य़ा त्या भाम्बावण्य़ाची मजा घेत मी त्याच्य़ा ःआतात झाडू दिला आणि त्याला छतावरच्य़ा जाळ्य़ा-जळमटे काढायला साम्गितली.
तो स्टुलवर चढून छतावरच्य़ा जाळ्य़ा काढू लागला आणि मी खालून ंआझे हात वर करून त्याला मार्गदर्शन करू लागले.हात वर केल्यामुळे ंआझे उन्नत उभार आणखिनच ताणले गेले होते आणि ंआझ्य़ा लो-कट गाऊनच्य़ा गळ्य़ातून त्याला ंआझ्य़ा ऊभाराम्चा बराचसा भाग दिसत असणार याची मला खात्री होती.तोही परत परत खाली बघून मला आणखी जाळ्य़ा कुठे राहिल्य़ा आहेत का हे विचारण्य़ाच्य़ा निमित्ताने जमेल तेवढे माझे ऊभार न्याहळत होता.मीःई तो झाडत असताना त्याला नीट निरखत होते.बिन बाःय़ाच्य़ा बनीयानमुळे दिसणारे त्याचे पिळदार दम्ड आणि काखेतले केस मला मोहित करत होते.रुम्द भरदार छातीवरचे घनदाट केस त्याच्य़ा मर्दानगीत अधिकच भर घालत होते.ंआझे ल त्याच्य़ा लुम्गीकडे गेले आणि मला त्याचा लवडा ताठ झाल्य़ामुळे लुम्गीचा झालेला तम्बू स्पष्ट जाणवला.ते पाःऊन तर बाई ग ंआझी पुच्ची तर पाझरायलाच लागली.ंआझे अम्ग अम्ग अगदी पेटून उठले. लुम्गीवरूनच त्याच्य़ा आडदाम्ड हत्याराच्य़ा आकाराचा सहज अम्दाज येत होता.
मी ंआझ्य़ा केसाम्वर पडलेला कचरा साफ करण्य़ाच्य़ा निमित्ताने ंआझी वेणी सोडली आणि ंआझे लाम्बसडक रेशमी केस मोकळे केले आणि एक मादक झटका देवून सगळे केस मागे केले.झटका दिल्य़ामुळे ंआजे उभार थरथरले होते. राजू अनिंइष नेत्राम्नी त्याम्च्य़ाकडे पाहत होता.मी त्याला न टोकता मन्सोक्त पाहू दिले आणि मीही केस हाताने झटकत त्याच्य़ा लुम्गीतून थडथडणा~य़ा लवडय़ाकडे पाहू लागले.त्याने झाडू खाली टाकला आणि स्वता:चे कपडे झटकू लागला.त्याने लुम्गी झटकण्य़ाच्य़ा बहाण्य़ाने आपल्या दाटलेल्य़ा लवडय़ाला ऊभे राहाण्य़ासाठी व्यवस्थीत जागा करून दिल्य़ाचे ंआझ्य़ा लआत आले होते.
मी त्याला स्टुलवरून खाली ऊतरून जमीनीवरचे सर्व जड सामान उचलून पलम्गावर आणि टेबलावर ठेवायला साम्गीतले व मी झाडू ःआतात घेऊन फरशी झाडायला लागले.मी आकून झाडत होते आणि झाडताना मुद्दां ंआझ्य़ा भरगच्च नितम्बाची ःआलचाल करत होते आणि ंआझ्य़ा चेहे~यावर ओघळलेल्य़ा केसामंअधून राजूकडे पाहत होते.तो कां करता करता हळुच चोरून ंआझ्य़ा नितम्बाकडे पाहत होता.
झाडता झाडता त्याचे ल कामात असल्य़ाचे पाःऊन मी अचानक हातातला झाडू खाली टाकला आणि ईईईईईईईईईई असे किम्चाळत दोन्ही हाताने गाऊन झटकू लागले.ंआझ्य़ा अचानक किम्चाळण्य़ाने राजू घाबरून ंआझ्य़ाजवळ आला आणि घाबरून मला विचारू लागला,”म~म्डं,काय़ झाले?,तुंही अश्य़ा किम्चाळताय कशासाठी?” गाऊन झटकता झटकताच मी बोलले,”ईईईईईई राजू,किडाआआआ”.असे बोलुन मी गाऊन आणखी वर केला आणि जोरात पाय झाडु लागले. यावर तो म्हणाला,”ःआत्तीच्य़ा,किडय़ाला एवढ्य़ा घाबरलात होय?मी तर घाबरलॊच होतो तुंहाला काय़ झाले म्हणुन.” झटकणे चालूच ठेवून मी म्हणाले,”तुला काही वाटत नसेल,पण मला बाई भलतीच किळस आणि भीती आटते किडय़ाम्ची.आणि कुठे अवघड जागी चावला तर पम्चाईत्च व्हायची ंआझी.” ंआझ्य़ा बोलण्य़ाचे राजूला हसू आले
आणि तो म्हणाला,”तुंही बायका फारच घाबरट असता बुवा.तुंही किडे ,झुरळ याम्ना घाबरता पण उलट तेच आपल्य़ाला घाबरतात.आतापर्यम्त तो किडा निघूनही गेला असेल.” पण मी ंआझा हेका सोडायला तयार नव्हते. मी त्याला म्हणाले,”अरे,तुला मजा वाटते,पण ईथे माझा जीव कासावीस होतोय.जर किडा निघाला असता तर मला खाली पडलेला दिसला नसता का.” ंआझ्य़ा य़ा बोलण्य़ावर तो बिचारा चुप बसला.त्याला बिचा~य़ाला काय़ ंआःईत कि ःआ खरोखरचा किडा नसून ंआझ्य़ा पुच्चीत वळ्वळ्णारा किडा होता म्हणून.
ंआझे गाऊन झटकणे आता चाम्गलेच रम्गात आले होते आणि गाउन गुडघ्यापर्यम्त वर सरकला होता आणि तोही आता चुपचाप ऊभा राहून त्याची मजा घेत होता. अचानक मी गाऊन वरचा एक हात काढून पाठिवर नेला आणि पाठिवर वळ्वळ जाणवल्य़ासारखे दाखवत पाठ खजवू लागले आणि ंआझे शरीर वेडेवाकडे करू लागले.राजूने आश्च~य़ाने विचारले,”म~म्डं आता काय झाले?” मी पाठ खाजवता खाजवता म्हणाले,”बहुतेक किडा पाठीवर गेलेला दिसतोय.” असे बोलून मी दोनःई ःआताने पाठ खाजवू लागले.गाउनवरचे ंआझे दोन्ही ःआत निघाल्य़ामुळे गाऊन खाली झाला होता आणि खालचा नजारा झाकला गेला होता त्यामुळे राजूचे ल आता ंआझ्य़ा ताणल्य़ा गेलेल्य़ा उभाराम्कडे होते.मी उभाराम्ना जास्तच ताणून त्याला पेटईत होते.
थोडा वेळ ःआ खेळ खेळल्य़ानम्तर मी मनाचा हिय्या करुन त्याला ंहणाले,”राजू,नुसता बघत काय उभारलास,माझी मदत कर ना किडा शोधायला.” राजू एकदम बावरला आणि घाबरत म्हणाला,”पण,म~म्डं मी कशी मदत करू?” मी जोरात बोलले,”अरे,कशी म्हणजे काय?मला ंआझ्य़ा पाठीवरचे कसे दिसणार?तु बघ ना किडा दिसतो का ते.” “पण,म~म्डं गाऊनच्य़ावरून मला कसा दिसणार तो किडा.” “बावळटच आहेस,अरे गाऊन खोलून बघ ना,म्हणजे दिसेल.” “तुमचा गाऊन मी खोलू?” “मग दुसरे कोण येणार आहे का इथे ंआझा गाऊन खोलायला?” “पण,म~म्डं तुंही रागावणार तर नाःईत ना?” “अरे ,मीच साम्गते आहे ना तुला खोलायला,मग मीच कशी रागावेन बर तुला?चल लवकर बघ.मला आता सहन होत नाःई रे.” असे म्हणून मी ंआझे दोन्ही ःआत सरळ खाली करुन त्याच्य़ाकडे पाठ करून ऊभी राहीले.
काही अणातच त्याचे ःआत थरथअत ंआझ्य़ा गाऊन च्य़ा बटणाम्वर आल्य़ाचे मला जाणवले.त्याने एक एक करून सर्व बटणे सोडली आणि आपल्य़ा दोनःई हातानी गाउन फाकवून ंआझ्य़ा गो~य़ापान पाठीवर नसलेला किडा तो बघु लागला.थोडय़ा वेळाने तो म्हणाला,”म~म्डं,इथे तर किडा दिसत नाःई.” “अरे खाली गेला असेल.” “पण मला जास्त खालचे दिसत नाःई.” “मग,हात आत घालून बघ ना.” य़ावर त्याने घाबरतच आपला एक ःआत गाउन मधे घातला आणि खाली न्यायचा प्रयत्न करू लागला.त्याच्य़ा ःआताचा कम्प मला स्पष्ट जाणवत होता. मी ऊभी असल्य़ामुळे त्याला अवघड होत होते.मग मी त्याला थाम्बवले आणि पलम्गावरचे सामान खाली घ्य़ाय़ला लावून मी पलम्गावर पालथी झोपले.
“हम आता बघ नीट” मी म्हणाले. राजूने माझ्य़ा अर्धवट उघडलेल्य़ा गाऊन मधे आपला हात घातला आणि तो ‘किडा ’ शोधू लागला.तो जमेल तेवढा हात आत घालण्य़ाचा प्रयत्न करत होता,पण त्य़ाचा हात जास्त आत जात नव्हता.त्य़ाची ंआझ्य़ा ऊघड~य़ा पाठीवर वळ्वळ्णारी बोटे मला सुखावीत होती.मला ते सुख आणखी जास्त हवे होते.थोडा वेळ ते सुख घेऊन मी त्य़ाला विचारले,”अरे राजू सापडला कि नाःई किडा.य़ावर तो म्हणाला,”नाःई म~म्डं,ंआझा ःआत आत जात नाःई जास्त.” मग मी त्य़ाला थाम्बवले आणि ऊठून ऊभी राःईले आणि सर्र्र्कन माझा गाऊन काढून टाकला.आता मी फक्त ब्रेसिअर आणि चड्डीवर होते.राजू तोम्डाचा आ आसून मला पाहतच राःईला.
मी चटकन त्य़ाच्य़ाकडे पाठ करून ऊभी राःईले आणि म्हणाले,”हम आता बघ ,आता तुला नीट बघता येइल.” राजू अणभर बावरला आणि लगेच सावरून तो माझ्य़ा पाठीवर चाचपू लागला.ंआझे मोकळे केस त्य़ाने आपल्य़ा ःआताने पुढे टाकले आणि तो परत ंआझ्य़ा मानेपासून कम्बरेपर्यम्त दोन्ही ःआतानी चाचपू लागला.ंआझ्य़ा टाईट ब्रेसिअरची पट्टी उचलून त्याच्य़ाखाली शोधू लागला.ब्रेसिअर खुपच टाईट असल्य़ामुळे पट्टी जास्त उचलली जात नव्हती ,तरी तो प्रयत्न करत होता.कम्बरेवर त्याचा हात ंआझ्य़ा चड्डीच्य़ा कडेपर्यम्त फिरत होता,पण चड्डीच्य़ा आत ःआत घालण्य़ाची त्य़ाची हिम्मत होत नव्हती.त्य़ाच्य़ा ंआझ्य़ा ऊघडया पाठीवर फिरणा~य़ा ःआताम्च्य़ा स्पर्शाचा आनम्द घेता घेता मला त्य़ाच्य़ा य़ा अवस्थेचे हसू येत होते.बिच्चारा राजू,मी त्य़ाला अगदी ःऎराण करून टाकले होते.
मी ंआझा एक हात पाठींआगे नेऊन ब्रेसिअरच्य़ा ःउकवर नेला आणि हुक खोलण्य़ाचा प्रयत्न करीत त्य़ाला म्हणाले,”राजू,ंआझी ब्रेसिअर खोल.म्हणजे पट्टीच्य़ा खाली बघता येईल तुला.” राजू”ह ह ह हो म~म्डम”असे बोलून हुक काढू लागला.सगळे हुक निघाल्य़ानम्तर तो ब्रेसिअर खाली पडेल म्हणून दोनःई बाजू ःआतात तसाच पकडुन ऊभा राहिला. मी म्हणाले,”अरे असाच पकडुन ऊभा राहीलास तर किडा कसा बघणार.?सोड ंआझी ब्रेसिअर.” यावर त्य़ाने पटकन ब्रेसिअरच्य़ा पट्ट्य़ा सोडून दिल्य़ा,त्य़ाबरोबर ंआझी टाईट ब्रेसिअर पटकन खाली पडली आणि ंआझे कसमसणारे स्तन मोकळे झाले.राजू चे हात परत ंआझ्य़ा पाठीवर फिरू लागले.त्याच्य़ा ःआताम्ची थरथर आता आढली होती.त्य़ाच्य़ा कापणा~य़ा बोटाम्च्य़ा हालचालीमुळे मला गुदगुल्य़ा होऊ लागल्य़ा आणि ंआझे अम्ग आकसू लागले.
“अरे असे काय करतोस बावरल्य़ासारखे,मला गुदगुल्य़ा होतायेत,नीट बघ ना.”
“ं ं म~म्डम,इथे तर किडा दिसत नाःई.”
“मग कुठे बरे गेला बाई तो किडा?”असे बोलून मी एकदम त्याच्य़ाकडे तोम्ड केले आणि म्हणाले,”समोरून बघ बर,कदाचित ईकडे आला असेल.” मी त्याच्य़ाकडे रोखून पाःईले.त्याचा चेहरा लालभडक झाला होता आणि डोळ्य़ाम्त आसनेची आग दिसत होती.ओठाम्ना आणि शरीराला कम्प सुटला होता.तोही अनिमीष नेत्राम्नी ंआझ्य़ा छातीअर ओघळलेल्या केसाम्तुन अर्धवट दिसणारा ंआझ्य़ा य़ॊवनाचा खजीना निरखीत होता.ते ही साहजिकच होते म्हणा.ंआझ्य़ा स्तनाम्सारखे पुष्ट,लुसलुशीत,गोरेपान स्तन तो पहिल्य़ाम्दाच पाहत असणार.कुण्य़ाःई पुरूषाला भुरळ पाडण्य़ासारखेच ते होते.त्यात राजूसारख्या गरीब नोकर माणसाने तर कल्पनेत सुद्धा असे स्तन पाःइले असण्य़ाची शक्यता नव्हती. आणि इथे मी तर त्याला प्रत्य़आत त्याला हया स्वर्गीय द्रुश्य़ाचा नजारा आपण होऊन दाखवीत होते.
मी आणखी थोडा वेळ त्याला नेत्रसुख घेऊ दिले आणि म्हणाले “असा काय पाहत बसलास वेडय़ासारखा,किडा शोध ना.”आणि मी ंआझॆ पुढे असलेले केस एका झटक्य़ात मागे टाकले आणि माझे दोनःई ःआत सरळ वर केले.त्यामूळे ंआझे ताठ उरोज आणखिनच ताठ झाले.राजू आता सावरला होता आणि एकटक ंआझ्य़ा स्तनाम्कडे आणि ंआझ्य़ा काखेतल्य़ा रेशमी केसाम्च्य़ा झुपक्याम्कडे बघत होता. ंआझ्य़ा स्तनाम्ला ःआत लावण्य़ाची त्य़ाची हिम्मत होत नव्हती.मग मीच त्याचे दोन्ही ःआत उचलून ंआझॆ ःआत वर करत ंआझ्य़ा दोनःई काखाम्वर ठेवले आणि बोलले,”बघ ना रे लवकर”.राजू आता ंआझ्य़ा काखेतल्य़ा केसाम्त किडा शोधू लागला. आःआःआ काय मस्त आटत होते त्याची बोटे ंआझ्य़ा काखेत फिरताना.ंआझ्य़ा तोम्डातून नकळत स्स्स्स्स्स्स्साआआःआःआआआआ असे सित्कार निघु लागले.तो ही ते रेशमी केस उलगडून आणि ओढून आरामात किडा शोधत होता.काखेत मनसोक्त शोधल्य़ानम्तर त्याचे हात हळू हळू खाली सरकत सरकत ंआझ्य़ा उरोजाम्वर आले.मी सुखाने डोळे मिटुन घेतले होते.ंआझे डोळे बम्द असल्यामुळे त्य़ाचा धीर बराच चेपला होता आणि तो न बिचकता ंआझे माम्सल स्तन चाचपू लागला.त्याच्य़ा तापलेल्य़ा तळव्य़ाम्चा स्पर्श ंआझ्य़ा मुलायं स्तनाम्वर होताच माझ्य़ा सम्पुर्ण शरीरातून एक विद्युतप्रवाह चमकून गेला आणि मी स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्साःआआआआआआ असा दिर्घ सुस्कारा सोडला.ंआझी प्रतिक्रिया पाहून राजू आता धीट पणे खरोखरच किडा शोधल्य़ासारखे चाचपू लागला आणि मी बेभान होऊन सुसकारे सोडत ंआझ्य़ा स्तनाम्शी मस्ती करणा~य़ा त्याच्य़ा बोटाम्च्य़ा स्पर्शाचा आनम्द लुटत होते.
बोटाम्नी चाचपता चाचपता राजूने हळूच कधी ंआझे ऊरोज आपल्य़ा तळव्य़ाम्त घेतले मला कळालेच नाःई.तो आपल्य़ा दोन्ही तळव्य़ाम्नी ंआझे दोन्ही स्तन कबुतराला गोम्जारल्य़ासारखे गोम्जारू लागला.गोम्जारता गोम्जारता त्य़ाने आपले दोनःई तळवे उरोजाम्वर दाबले आणि त्याम्ना कुसकरू लागला.लुसलुशीत स्तनाम्च्य़ा स्पर्शाने चेकाळून तो त्य़ाम्ना अधिकच दाबू लागला.स्तनाम्वरच्य़ा लहानश्य़ा परम्तू ताठ झालेल्य़ा बोम्डया बोटाम्च्य़ा चिमटीत पकडुन कुस्करू लागला आणि मी त्य़ा सुखद वेदनेने विव्हळू लागले.
ंआझ्य़ा गोळ्य़ाम्चे मनसोक्त मर्दन करुन मला भरपुर आनम्द दिल्य़ानम्तर त्याचा एक हात ंआझ्य़ा उरोजावरून खाली सरकला आणि ंआझ्य़ा मुलायम,नितळ,सपाट पोटावर रेम्गाळू लागला.दुस~य़ा ःआताने स्तनाचे मर्दन सुरूच होते.पोटाला कुरवाळता कुरआळता मधेच ंआझी नाजूक कम्बर चोळू लागला.ंआझ्य़ा खोलगट बेम्बीभोवती बोटाम्नी वर्तूळे काढून मला विव्हळ करू लागला.य़ा सगळ्य़ा प्रकारामुळे खाली चड्डीत ंआझी राणी आता पाझरू लागली होती.मी ंआझे दोनःई ःआत पाठीमागे नेऊन बोटे एकमेकाम्त गुम्तवून ंआझे डोके गच्च दाबून धरले होते आणि दोन्ही ंआम्डय़ा एक दुस~य़ाम्वर घासत घासत सुस्कारे सोडत होते.राजू अगदी ईमानदारीने आपल्य़ा मालकिणीला सुख देत होता आणि स्व:ताही तिच्य़ा शरीराचा आनम्द घेत होता.त्य़ाने खुपच सम्यम ठेवला होता ,कारण त्याची बोटे अजूनही ंआझ्य़ा चड्डीवर आली नव्हती किमआ चड्डीत शिरली नव्हती.उगीच घाई करून आलेला चान्स कशाला घालआ असा त्य़ाने विचार केला असाआ.बहुधा त्याला ंआझा अजून पुर्ण अम्दाज आलेला नव्हता.
मलाही त्य़ा हळू हळू चाललेल्य़ा एक्साइटीम्ग खॆळामधे भलतीच मजा येत होती म्हणून मीःई कसलीःई घाई न करता त्य़ा उन्मादक खेळाचा आनम्द लुटत होते.बराच वेळ त्य़ा खेळाचा आनम्द घेतल्य़ानम्तर मी ंआझे डोळे ऊघडले,त्य़ाबरोबर राजू चे ःआतःई थाम्बले.”म~म्डम,मी सगळीकडे शोधले पण तो किडा काही सापडला नाःई.तुंहाला भास झाला असेल.” भास नाःई रे,खरेच किडा होता.” “मग सापडला कसा नाःई?मी तर सगळीकडे बघितले.” “सगळीकडे कुठे बघीतलेस?अजुन एक जागा शिल्लक आहे शोधायची” यावर तो प्रश्नार्थक चेहेरा करून ंआझ्य़ाकडे पाहू लागला.
“बावळटच आहेस” असे म्हणून मी त्याचा एक हात उचलून ंआझ्य़ा चड्डीवर ठेवला. “इथे कुठे शोधलास अजून?” तो भाम्बावून म्हणाला,”हो,पण म~म्डम,इथे…….मी शोधू? “मग काय तुझे मालक येणार आहेत का शोधायला?चल लवकर शोध.तो किडा निघाल्य़ाशिवाय मला चॆन नाःई पडणार बघ.” तरीही तो भाम्बावूनच ऊभा होता.त्याची अवस्था ओळखून मी त्याचे दोनःई ःआत उचलून ंआझ्य़ा कम्बरेच्य़ा दोनःई बाजूम्नी ंआझ्य़ा चड्डीच्य़ा इल~म्स्टीक वर ठेवले.”चल काढ लवकर आणि शोध तो किडा.” मी आआज चढवला.मग मात्र त्याने चुपचाप ंआझी चड्डी काढायला सुरूवात केली आणि सर्र्र्कन घोटय़ापर्यम्त खाली ऒढली. मी पाय़ झटकून चड्डी पाय़ाम्तून काढून टाकली.
आता ंआझ्य़ा छकुलीवरच्य़ा रेशमी,कुरळ्य़ा केसाम्चा पुम्जका त्याच्य़ा नजरेसमोर होता. तो अधाशीपणे त्या केसाम्च्य़ा पुम्जक्य़ाकडे आणि ंआझ्य़ा गो~य़ापान गुळगुळीत माम्डय़ाम्कडे बघत होता. “एळ घालवू नकोस,शोध लवकर.थाम्ब मी झोपते म्हणजे तुला व्यवस्थीत बघता येईल.” असे म्हणून मी पलम्गावर झोपून दोनःई पाय़ फाकवले.मी पाय फाकवून झोपल्य़ामुळे ंआझ्य़ा बुळबुळीत झालेल्य़ा गुलाबी छकुली चे दर्शन त्याला होत होते आणि तो आ आसून तिथे बघत होता. त्य़ाचे ताठ झालेले जाडजूड हत्यार त्याच्य़ा लुम्गीच्य़ावरून सुद्धा मला स्पष्ट जाणवत होते.
तो हळु हळू चालत ंआझ्य़ा जवळ आला आणि एक ःआत ंआझ्य़ा केसाम्च्य़ा पुम्जक्य़ावर ठेवून तिथे बोटे फिरवू लागला.मी परत सुखाने डोळे मिटले.त्याचा दुसरा ःआत ंआझ्य़ा ंआम्डीवर आल्य़ाचे मला जाणवले. त्य़ाचा एक हात ंआझ्य़ा केसाम्त किडा शोधत होता आणि दुसरा ःआत ंआम्डय़ा चाचपत चाचपत ंआझ्य़ा पाझरणा~य़ा छकुलीच्य़ा आजूबाजूला रेम्गाळत होता.मधे त्याच्य़ा बोटाम्चा ओझरता स्पर्श ंआझाय़ छकुलीवर झाला कि मला कसेतरीच होत होते आणि आणखीनच पाणी सुटत होते. “म~म्डम” मी डोळे उघडले. “काय़ झाले?” “किडा तर इथेहि दिसत नाःई आणि हे पाणी कसले गळत आहे?” “अरे,बहुतेक किडा आत गेला आहे आणि आत वळ्वळ करत आहे त्य़ामुळॆ हे पाणी गळत आहे.आत बघ आणि त्याला ठेचून टाक.”
“पण म~म्डं मला आतले कसे दिसणार?” “बावळटा,बोटाने बघ ना.” “बर म~म्डं” असे म्हणुन त्याने आपले मधले बोट माज्य़ा बुळबुळीत पुच्चीत घातले आणि किडा शोधू लागला. त्याच्य़ा बोटात जणू जादू होती.मला खुपच मजा यायला लागली. मी “आआआआआआआआआऊऊऊऊऊऊऊ ओह्ह्ह्ह्ह्ह्हुफ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़” करत मजा लुटत होते.
“म~म्डं” अचानक राजूच्य़ा आआजाने ंआझी तार तुटली. “काय रे,का थाम्बलास?” “म~म्डम,बोटाने किडा नाःई सापडणार.आणि सापडला तरी ठेचला नाही जाणार.” “मग?” “म~म्डम,त्याच्य़ासाठी स्पेशल हत्य़ारच पाःईजे.” त्याच्य़ा नजरेत एक वेगळीच चमक दिसत होती. “अरे,पण आत्ता ते हत्या कोठून आणणार? “कोठूनही आणायची गरज नाःई,ंआझ्य़ा कडे आहे ते.” “बघू दे कसले हत्य़ार आहे?दाखव तुझे हत्यार आणि ठेच लवकर त्य़ा किडय़ाला.” “पण म~म्डम,तुंही रागावणार तर नाःईत ना?” “मी कशाला रागावेन बर? मला तर खुप घाई झाली आहे त्या किडय़ाला ठेचायची.” “बघा हम म~म्डम?” “अरे लवकर आण बघु.” “आणायची काय गरज आहे?ंआझ्य़ाजवळच आहे ते.” “कुठे दिसत तर नाःई?कुठे लपावून ठेवलेस?”
“म~म्डं,ते हत्यार फार मोलाचे आहे म्हणुन मी ंआझ्य़ा चड्डीतच लपावून ठेवतो त्याला.” “मग वेळ कशाला घालवतोस?काढ ना लवकर.” “म~म्डं, ते हत्य़ार फार नाजूक आहे,तुंःईच काढा ना तुमच्य़ा नाजूक ःआताने.” “बर बाई,मी च काढते त्याला.” असे म्हणून मी उठून बसले आणि सर्र्र्कन त्याची लुम्गी काढून टाकली. लुम्गी काढल्य़ानम्तर तर त्याच्य़ा त्य़ा नाडय़ाच्य़ा ढगळ्य़ा चड्डीचा तम्बू करून सरळ ताठ उभारलेला त्याचा लवडा आणखिनच स्पष्ट जाणवत होता. मी त्य़ाच्य़ा चड्डीवर हाताने चाचपत ‘ते’ हत्यार शोधू लागले.
“म~म्डं, असे वरून चाचपून नाःई सापडणार ते.चड्डी खोला ना.” मी त्याच्य़ाकडे पाःइले तर तो हसत होता.मी ःई मग हसतच त्याच्य़ा चड्डीचा नाडा सर्र्कन खेचला तशी त्याची चड्डी सटकन खाली घसरली आणि त्याचा तो जाडजूड लवडा थरथरत ंआझ्य़ासमोर ऊभा राःईला. मी डोळे फाडून त्या अज्रस्त्र धुडाकडे पाःऊ लागले. पुरूषाचा लवडा ईतका मोठा असु शकतो यावर ंआझा विश्वासच बसत नव्हता. तो काळपट ताम्बूस रम्गाचा भलामोठा लवडा,त्याच्य़ा मुळाशी असलेल दाट केसाम्चे जम्गल,खाली लटकणा~य़ा ताठ गोटय़ा,केसाळ पुष्ट ंआम्डय़ा.अत्यम्त मनोहर असे ते द्रुश्य पाहून ंआझे तर भानच हरपले.
“म~डं,आता तुंहीच वेळ घालवता आःआत.बघा ना हत्य़ा.तुंःआला पसम्द पडले तर मला कामाला लागता येईल.” राजूच्य़ा आआजाने मी भानावर आले. “अरे कुठे आहे हत्य़ा? आणि हे काय दाखवतोस मला?” “म~म्डं,हेच तर ते हत्यार आहे.” “चल,काःईतरीच काय बोलतोस? हे काय हत्या आहे होय? मला काय माहीत नाही कि हा………….” मी ंआझे वाक्य़ अर्ध्य़ातच तोडले. “हम हम बोला ना म~म्डं, ह्य़ाला काय म्हणतात ते?” “चल चावट कुठला.तुला काय़ माहीत नाःई का?” “मी तर ह्याला हत्यारच म्हणतो बुवा,तुंहीच तुंअच्य़ा गोड आआजात साम्गा ना ,तुंही ह्याला काय म्हणता ते?” “मला बाई लाज वाटते.” “असे लाजून कसे चालेल म~म्डं? तुमचा किडा ठेचायचा नाःई का?” “बरम बाबा,पण मी कानात साम्गणा हम.” “काःई हरकत नाःई” असे म्हणून राजूने आपला एक कान ंआझ्य़ा ओठाम्जवळ आणला.” मी हळूच त्य़ाच्य़ा कानात कुजबुजले,” ह्याला लवडा म्हणतात.” “काय म्हणतात? मी नीट ऎकले नाही म~म्डं.” य़ा एळेस मी थोडे जोरात बोलले” ल व डा” “समजले?” “म~म्डं,तुंःई किती छान बोलता हो.तुमच्य़ा तोम्डातून ऎकायला किती छान वाटते.” “झाले तुझे समाधान?” “हो म~म्डं,पण मी जे हत्यार म्हणत होतो ना,ते हेच आहे बरम.आता शोधू किडा हे हत्या आत घालून?”
“राजू तू इतका चालू असशील असे वाटले नव्हते मला.” “आता कळले ना?आणि म~म्डम तुंःई काय कमी चालू आःआत?पण मला चालू बायका खुप आवडतात.तुमच्य़ा सारख्य़ा चालू बायकामंउळे तर ंआझ्य़ा सारख्य़ा गरीब माणसाला असला चान्स मिळतो.नाःईतर आमच्य़ा नशीबात तुंअच्य़ासारख्य़ा गो~य़ा चिकण्य़ा बायका कुठल्या?आंःआला तर आहे त्य़ा काळ्य़ा राकट बायकोवरच समाधान मानावे लागते.”
“म्हणजे?तुझे लग्न झाले आहे?पण साम्गितले नाःईस कधी.” “हो म~म्डं,साम्गायचे कधी कामच पडले नाःई आणि तुंही देखील कधी विचारले नाःई.” “बरम,बरम ठीक आहे.मग तुला तर शरीर सुख मिळतच असेल ना?” “तसे मिळते पण त्य़ात काःई मजा नाःई.” “का रे,काय झाले मजा न य़ायला?” “म~म्डं माझे लग्न वय़ाच्य़ा १७ य़ा वर्षीच झाले.लग्ना नम्तर काही महीन्यातच मी या शहरात नोकरीसाठी आलो,त्यामुळे जेम्व्हा सुट्टी मिळते तेमःआच गाआकडे जायला मिळते.आणि जावून तरी काय?नुसती शरीराची आग मिटवणे एवढेच.” राजू उद्वेगाने बोलत होता.मला आश्चर्य आटले.एवढा मस्त लवडा असून सुद्धा त्याला सुख मिळत नव्हते म्हणजे काय?मला काःईच समजत नव्हते.
“का रे?असे का बोलतोस?” मी आश्चर्याने विचारले.
“काय साम्गू तुंहाला म~म्डं?ंआझी बायको मॆना एकतर वयाने लहान आहे.अम्गापिम्डाने भरदार आहे पण एकदम काळी मॆना आहे.त्य़ात तिला या गोष्टीत जास्त रस नाःई.”
“काय बोलतोस? एवढे मस्त हत्यार असताना तिला रस नाःई?मला जर असला नवरा मिळाला असता ना तर मी त्याला एक दिवसही सोडले नसते बघ.”

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत