Marathi Sex Stories माझी मम्मी 3

Marathi Sex Stories सिनेमाघरातील मम्मीसोबतचा तो प्रसंग आठवला अन् माझी झोपमोड झाली. रात्र बरीच झाली. तेवढ्यात दरवाजाची बेल वाजली. मी उठून दरवाजा उघडला तर मम्मी दिसली. मम्मीने नाईट ड्रेस घातला होता. वर स्लिव्हलेस शॉर्ट टॉप व खाली शॉर्ट पैजामा. शॉर्ट टॉप ने पूर्ण पोट पण झाकत नव्हतं तर शॉर्ट पैजामाने पुर्ण मांडी पण झाकत नव्हती. मी या ड्रेसवर मम्मीला पहिल्यांदा पाहत होतो. कारण रात्री झोपतांना ती काय घालते ते मला माहित नव्हतं. शॉर्ट टॉपच्या आतमध्ये बहुतेक ब्रेसियर नसावी. कारण तिचे स्तन हलत होते. तसेच शॉर्ट पैजामाच्या आत चड्डी पण नसावी. कारण योनीचा भाग टाईट वाटत नव्हता. एवढं खरं की मम्मी या ड्रेसवर अत्यंत मादक व सेक्सी दिसत होती. मी सुध्दा उघडाच होतो. केवळ बरमुडा घातला होता. मी झोपतांना केवळ बरमुडा घालून झोपतो हे मम्मीला माहित होते. म्हणून तिला काहिही वाटत नव्हते.

‘मला एकटीला भीती वाटते. हॉटेलमध्ये कधी एकटी झोपली नाही, ना… तुझे पप्पा सोबतीला राहत. आता मी बेडवर डोळे बंद केले तर मला काहीतरी चित्र-विचित्र दिसत होते. कुणीतरी मला हात लावत आहे. टोचत आहे. असा भास होत होता. मी फार घाबरली. अंगावर काटे उभे झाले म्हणून मी तुझ्याकडे आली. मी तिथे झोपत नाही. मी येथे तुझ्याबेडवर झोपू का?’ मम्मी म्हणाली. ‘हो, मम्मी,. काही हरकत नाही. झोप येथे.’ मी तिला म्हणालो.

मम्मी बेडच्या एका कडेला अंगावर ब्लॅंकेटचं एक टोक घेऊन झोपली. मी दुसरया कडेला अंग टाकले व ब्लॅंकेटचं दुसरं टोक अंगावर घेतलं. मम्मी आता बिनधास्त झोपली होती. थोड्यावेळाने ती घोरत असल्याचा आवाज येत होता. मला झोप लागत नव्हती..मम्मी माझ्या बाजूलाच झोपली असल्याने तिचं अस्तीत्व मला सारखं जाणवत होतं. मला तिच्या कुशीत जाउन झोपण्याची तीव्र इच्छां होत होती. लहानपणी कधीकाळी मी असाच तिच्या कुशीत झोपत होतो. पण आता मी मोठा झालो होतो. त्यामुळे माझं दुसरं मन तसं करायला परवानगी देत नव्हतं. मम्मीच्या मनात माझ्याबद्दल प्रेमळपणा होता, मायाळूपणा होता. पण माझ्या मनात मात्र कामवासना होती.

मी असाच काहितरी विचारात असतांना मम्मीने माझ्या बाजुला कड फिरविल्याचे मला जाणवले. ती थोडी अलिकडे सरकून तिचा हात माझ्याकडे लांबवून माझ्या उघड्या छातीवर ठेवला. मीही मग मम्मीकडे सरकून तिच्या कुशित घुसण्याची हिम्मत केली. ती आणखी अगदी माझ्या अंगाला येउन भिडली. तिचे ओठ माझ्या ओठाला भिडला. माझ्या अंगात जणू वीज कडाडली. माझ्या ओठांचा दाब तिच्या ओठांवर वाढू लागला. तिचे ओठ हलू लागले. माझ्या ओठांनी तिच्या ओठांचे चुंबन घेतल्यावर मी हळूच तिच्या ओठांना माझी जीभ लावली. माझी जीभ तिच्या ओठांवर फिरवू लागल्यावर. तिचे ओठ विलग होत गेले. माझ्या ओठांना तिच्या जीभेचा स्पर्श जाणवला. मी पण माझी जिभ ओठाबाहेर काढून तिच्या जिभेवर ठेवला. तिच्या तोंडातल्या जिभेसोबत खेळत खेळत मी रसपान करण्यात मजा घेऊ लागलो.

तिचे दोन्ही स्तन आता माझ्या उघड्या छातीला भिडले. मी माझे दोन्ही पाय तिच्या पायावर टाकले. मला सिनेमातील त्या प्रसंगानंतर सारखे स्वप्न पडायचे की मी मम्मीसोबत तिच्या कुशीत झोपलो आहे. तिचे उघडे स्तन मी माझ्या दोन्ही हाताने कुरवाळत आहे. स्तनाचे निप्पल तोंडात धरुन चोखत आहे. माझा लवडा तिच्या पुदित आत-बाहेर घुसळण करीत आहे. आता मात्र या घडीला मी तिच्या कुशीत घुसलो हे मला खरे वाटत नव्हते. तिच्या कुशीत घुसल्यावर त्या एसीच्या थंडावात सुध्दा मला घाम यायला लागला. म्हणून मी माझ्या अंगावरील ब्लॅंकेट बाजुला केले. मम्मीने सुध्दा तिच्या अंगावरील ब्लॅंकेट बाजुला सारला.

कदाचीत मम्मीला स्वप्न पडले असेल की ती पप्पासोबत झोपली आहे. स्वप्नातच ती मला बिलंगली असेल. म्हणून मला भिती वाटत होती की मम्मी स्वप्नाच्या बाहेर आली की ती माझ्यापासुन दूर जाईल. मग आलेली संधी हुकून जाईल. मग परत कधी अशी संधी मिळणार नाही. म्हणून मी अधिर झालो. मी खूप उत्तेजीत झालो. माझा लवडा मोठा झाला. तिला कळण्याच्या आधिच तो तिच्या पुदित घातला पाहिजे याची मला घाई झाली होती.

मी तिच्या टॉपच्या आत हात घातला. आतमध्ये खरेच ब्रेसियर नव्हती. टॉप वर सरकविली तर तिचे दोन्ही स्तन उघडे पडलेत. मग मी माझ्या दोन्हीही हाताने कुरवाळयाला लागलो. तिचे स्तन इतके मोठे की ते माझ्या एका हातात मावत नव्हते. दोन्ही हाताने एक एक स्तन धरुन दाबत होतो. तिच्या ताठ व कडक झालेल्या निप्पलला धरत होतो. एका हातात स्तन धरुन दुसरा हात तिच्या पोटाच्या खाली सरकवुन पैजाम्यात घातला. पैजाम्याच्या आत सुध्दा चड्डी नव्हती.

तिच्या पुदिजवळ माझे बोटं खेळत होते. मम्मीही प्रतिसाद देत होती. तिने टॉप वर सरकवून डोक्यातून काढून घेतला. आता ती अर्धनग्न झाली होती. तिची पुर्ण छाती उघडी पडली होती. मग तिने पैजामा खाली सरकवून पायातुन काढून घेतला. आता तिची पुदी पण उघडी पडून पुर्णपणे नागडी झाली होती. मी त्या मंद प्रकाशात मम्मीचं उघडं शरीर न्याहळत होतो. मी एखाद्या स्त्रीच असं उघडं शरीर पहिल्यांदाच पाहत होतो. मी तिच्या छातीवर हात फिरविण्यात मग्न झालो. तिचे दोन्ही स्तन कुरवाळत होतो, दाबत होतो. तिचे निप्पल कधी बोटात पकडून तर कधी तोंडात धरुन चोखत होतो. तिची छाती अगदी मऊ मऊ आणि गुबगूबीत वाटत होती. आता मी मम्मीच्या उघड्या झालेल्या पायावरून आणि मांड्यावरून वरखाली हात फिरवू लागलो. हळुहळू माझे हात तिच्या मांड्यामधल्या भागाकडे सरकू लागला. तिच्या मांड्याही मऊमऊ लागत होत्या.
मग माझा हात तीच्या पुदीपर्यंत पोहचला. मी तिची पुदी कुरवाळू लागलो. मम्मी काहीच प्रतिकार करीत नव्हती. याचा अर्थ ती अजूनही स्वप्नातच आहे असा अंदाज करीत होतो.

जीने मला जन्म दिला, ती मला तिच्या पुदीला हात लावू देत होती ही गोष्ट मला कशीतरीच वाटत होती. ज्या पुदीतून मी जन्म घेतला त्याच पुदीत मी माझा लवडा घालण्यात उतावळा झालो होतो. काय ही परिस्थिती आम्हा माय-लेकरावर आली. माझे पप्पा मेले नसते तर असे घडले असते काय?

मला माहित होते की मी कोठलाही विचार करण्याच्या पलीकडे गेलो होतो. मी विसरलो होतो की जिच्यासोबत मी असे चाळे करीत आहे. ती माझी मम्मी आहे. आता ती मादी व मी नर एवढंच नातं मला दिसत होतं. मी कामवासनेने जळत होतो. पेटलो होतो. ही आग विझल्याशीवाय माझे शरीर व मन शांत होणार नव्हते.
माझी मम्मी पुदीरसाने एकदम ओली झाल्याचे मला जाणवले.. मी तिच्या शरिराचे चुंबन घेत घेत खाली सरकलो व तिच्या मांड्यांपर्यंत आलो.

माझी मम्मी पण आतूर झाली होती की काय? कारण तिने आपल्या हाताने माझा लवडा पकडून आपल्या ओल्या पुदीवर वर खाली फिरवू लागली होती. ती जास्तच उत्तेजीत होत चालली होती. तिने आपले पाय फाकवले आणि माझा लवडा आपल्या पुदीवर ठेवला.. मम्मीची पुदी गुलाबाच्या पाखळ्यांसारखी उघडली व माझा लवडा आत शिरला. अचानक मम्मीने खालून वर धक्का मारला आणि माझा लवडा तिच्या पुदीमधे मुळापर्यंत गपकन घुसला. पप्पाकडून इतके वर्षे हेपून घेतल्यावरही तिची पुदी चांगली घट्ट होती. तिच्या पुदीच्या आतले स्नायू माझ्या लवड्याला घट्ट पकडत होते. मी माझा लवडा बाहेर काढला आणि पुन्हा आत घातला. मग मी मम्मीच्या पुदीत लवडा आत बाहेर करून हेपू लागलो. माझ्या हेपण्याच्या हालचालीत इतकी तीव्रता होती की जी मी कधीही अनुभवली नव्हती. माझ्या प्रत्येक हिसक्याने मम्मीचे शरीर तालात हलत होते. माझा लवडा आधीच तिच्या पुदीरसाने ओला झाला होता. मी तिला असे हेपत होतो जणू काही तिला हेपण्यासाठीच मी जन्म घेतला होता. या क्षणाचा पहिला अनुभव मी कधीच विसरणार नाही
तिच्या गरम श्वासाने जोर पकडला होता. आम्ही बराच वेळ हेपत होतो हेपतांना माझ्या गोट्या तिच्या पुदीच्या खालच्या भागाला स्पर्श करीत होत्या त्या चांगल्याच ओल्या झाल्या होत्या.
मम्मी झोपेतच सुखाचे हुंकार देत होती..

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत