Marathi Sex Stories प्रकरण 2

Marathi Sex Stories राजुचा लवडा कोमलच्या पोटावर रुतला होता तर कोमलचे स्तन राजुच्या छातीवर सपाट झाले होते. राजुने आपला हात मागुन कोमलच्या लुज शर्टमधे स्रकवत तिच्या पाठीवर नेला. राजु तिच्या पोटाच्या वळीशी चाळा करत राहिला. राजुचा हात वर सरकला व तो उडालाच.

कारण त्याला कोमलच्या शर्टच्या आत ब्राचा पट्टा लागला नाही!! तिने शर्टाच्या आत ब्राच घातली नव्हती!!!

कोमलकडे राजुने मागे होत कोमलकडे पहाताच ति झकास लाजली व तिने चेहरा राजुच्या छातीवर लपवला. राजुने वेळ न गमावता हात पुढुन कोमलच्या स्तनांवरुन आळीपाळीने फिरवत तिची स्तनाग्रे चिमटीत पकडली.

राजुचा दुसरा हात कोमलच्या कुल्ल्यावर फिरत होता. त्या हाताने तो कोमलचा परकर वर सरकवु लागला. परकर पुरेसा वर होताच राजुचा हात कुठल्याही आडथळ्याविना सरळ कोमलच्या नग्न कुल्ल्यांना लागला. राजुने गेस केल्याप्रमाणे तिने निकर पण घातली नव्हती!

राजुने कोमलने दाखवलेल्या हुशरीबद्दल बक्षिसादाखल कोमलवर चुंबनाचा वर्षाव केला. राजुने कोमलचे कुल्ले सर्व बाजुने हाताळुन झाल्यावर त्याचे बोट कुल्ल्याच्या फटीत फिरु लागले.

कोमलच्या कुल्ल्यावरही केस होते. केसाशी थोडा वेळ खेळुन राजुने बोट आणखीन खाली घातले. त्याच्या बोटाला पुच्चीच्या पाकळ्याचा फुगीरपणा जाणवला. बोट थोडे आत रेटल्यावर त्याला ओलसरपणा जाणवला. तो बोट आतबाहेर करत तिला सुख देवु लागला. तीला मिळणाऱ्या या मजेने कोमलच्या तोंडातुन सुस्कारे सुटु लागले.

राजुने कोमलला पलंगावर बसवले. राजुने कोमलचा हात आपल्या लवड्यावर ठेवला. मग हात वर करुन तो कोमलच्या शर्टची बटणे काढायला झटु लागला. वरची चार बटणे काढताच त्याने कोमलचा शर्ट दोन्ही बाजुने फाकवुन कोमलची वरची दौलत उघडी केली. संत्र्याच्या आकाराच्या तिच्या स्तनांना डोळे भरुन पाहुन राजु थोडा वाकला व कोमलचे स्तन चोखु लागला.

कोमलच्या स्तनवर राजुचे डोळे व तोंड ताव मारत आसताना एका हाताने राजुने कोमलचा परकर पुर्ण वर सरकवला व कोमलला खालुन उघडी केली. राजुचे एक बोट अजुनही तिला चोदत होते.

“ए मला तुझी दाखवना” राजु बोलला. त्याचे बोटाचे वरखाली होत चोदणे चालुच होते.

“तुला बघायची असेल तर तुझी तुच बघ” कोमल लाजुन बोलली.

परवानगी मिळताच राजु उठुन थोडा खाली सरकला व तिच्या दोन पायांच्या मधे आला . त्याने पेटीकोट पोटापर्यंत वर केला. कोमलच्या मांड्या उघड्या केल्या.

तिच्या शरिराच्या मानाने कोमलचे पाय लांब होते. त्यामुळे मांड्या थोड्या जाड्या असुनही कोमलचे पाय व मांड्या राजुला आकर्षक दिसल्या. मांड्याच्यामध्ये काळ्या केसाचा भरगच्च पुंजका होता व त्याने कोमलाची योनी पुर्ण झाकली गेली होती.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत