Marathi Sex Stories कविता मॅडम 5

Marathi Sex Stories अर्थात! मॅडम सोफ्यावर झोपलेल्या असल्या की पदर वगैरे व्यवस्थित घेवूनच झोपायच्या पण तरीही त्यांना तसे झोपलेले बघताना फार ’मजा’ वाटायची. त्यांचे पाय दरवाज्याच्या दिशेने असायचे व डोके ड्राफ्टींग सेक्शनच्या दिशेने असायचे. तेव्हा मागून मी दूरून त्यांना न्याहाळत आहे याची त्यांना कल्पना नसायची. बरे कल्पना जरी असली तरी त्यांना माहीत होते की फार फार तर मी फक्त बघणार…. याच्या व्यतिरीक्त काहीही करणार नाही. पण त्यांना काय माहीत नुसते बघुनच मी त्यांच्यावर ’काल्पनीक बलात्कार’ करत असे. श्वासाच्या लयीवर वर-खाली होत असलेल्या त्यांच्या छातीच्या उभारांना मी नजरेने चोंबाळत असे, कुस्करत असे. कल्पनेत मी त्यांच्या शरीराला कवटाळत असे, त्यांच्या अंगावर झोपत असे. मनसोक्तपणे त्यांना बघून घेतल्यावर मी गुपचूप टॉयलेटमध्ये जावून त्यांच्या नावाने मूठ मारत असे.
कधी कधी मॅडम पर्सनल कामासाठी बाहेर जायच्या. माझ्याशी बोलत नसल्यामुळे त्या प्युनला ’मोठ्याने’ सांगून जायच्या जेणेकरून मला ऐकू जावे व त्यांच्या गैरहजेरीत मी इतर कामे सांभाळून घ्यावी. आणि मग जर प्युनही बाहेर काही कामासाठी गेला की मी एकटाच ऑफीसमध्ये असायचो. माझ्या लैंगीक भावनांची भूक ’वेगळ्याच’ पद्धतीने शमवण्यासाठी मी या एकटेपणाचा चांगलाच फायदा घ्यायचो. दरवाजा लॉक करून मी तडक कविता मॅडमच्या टेबलाजवळ यायचो. त्यांची पर्स तेथे असली की मी ती पर्स तपासायचो. जर माझे नशीब जोरावर असेल तर मला त्यात त्यांची पँटीज सापडायची.

माझ्या अश्या गुप्त तपासणीने मला माहीत होते की त्यांच्या ’पिरीयड’च्या वेळेत त्यांच्या पर्समध्ये ’सॅनेटरी नॅपकीन्स’ बरोबर अशी ’ऎक्ट्रा पँटीज’ ही असते याची (म्हणून स्त्रीयांची पर्स कधी तपासू नये म्हणतात ना… ती याचसाठी!). त्यांची पँटीज सापडली की मला ’आसुरी’ आनंद व्हायचा. त्या भांडणाच्या प्रकरणात त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे खरोखरच त्यांची पँटीज कधीही ’चॉकलेटी’ किंवा ’निळी’ नसायची. पण जर आता कधी तसा काही प्रश्न उभा राहिला तर मी ठामपणे सांगू शकत होतो की त्यांच्या पँटीजचे रंग गुलाबी, आकाशी किंवा फिकट पिवळा असे ’लाईट कलर’ असतात.
मग ती पँटीज घेवून मी तेथेच माझी पॅन्ट खाली करायचो व माझ्या लंडावर गुंडाळून लंड हलवायचो. कधी त्या पँटीजच्या पुच्चीच्या भागाचे चुंबन घ्यायचो तर कधी वास घ्यायचो. मग माझा लंड गळायच्या बेतात आला की मॅडमच्या ’खुर्चीवर’ माझ्या लंडातले विर्य गाळायचो. कधी त्यांची पँटीज नाही मिळाली तर मी तसाच त्यांच्या खुर्चीवर मूठ मारून विर्य गाळायचो.
हो! मी कविता मॅडमच्या खुर्चीवर माझे विर्य गाळायचो! त्याने मला असा ’आसुरी’ आनंद मिळायचा की मी त्यांच्या नितंबावर माझे विर्य गाळतोय कारण त्यांचे नितंब त्या खुर्चीवर विराजमान असतात म्हणून. तेवढ्यापुर्ती माझी लैंगीक भूक भागली की मी भराभर टिश्युने खुर्चीवरील माझे विर्य पुसून घ्यायचो. रेक्झीनची खुर्ची असल्यामुळे विर्य सहज पुसले जायचे व मॅडमना कल्पना यायची नाही की थोड्यावेळापुर्वी मी त्यांच्या खुर्चीवर माझे पाणी सोडलो होते याची.
असा एकांत कधी मला जेवणाच्या वेळेआधी मिळाला तर मग मला कविता मॅडमचा जेवणाचा डबा पर्समध्ये सापडायचा. डबा सापडला की मला पँटीजपेक्षा ही जास्त ’आसुरी’ आनंद व्हायचा. मग तो डबा उघडून मी डायनींग टेबलवर ठेवायचो. आणि पटकन पॅन्ट खाली करून मूठ मारायला सुरुवात करायचो. खसखस करत मूठ मारून मी मॅडमच्या ’भाजीमध्ये’ माझे विर्य गाळायचो.
हो! हो! त्यांच्या भाजीत माझे विर्य गाळायचो. माझे झाले की ती भाजी चमच्याने वर खाली करत माझ्या विर्यात मिक्स करायचो. व्यवस्थित बघून मी खात्री करून घ्यायचो की माझ्या विर्याच्या अंशाची कल्पना मॅडमना येणार नाही. अर्थात! मी त्या भाजीत विर्य गाळण्याआधी सुद्धा खात्री करायचो की माझे विर्य त्या भाजीत मिसळून जावू शकते की नाही याची. उदाहरणार्थ! जर मॅडमच्या डब्यात थोडासा रस्सा असलेली भाजी असेल तर मी त्यात विर्य नाही गाळायचो पण थोडी ड्राय भाजी असेल तर त्यात विर्य व्यवस्थित मिक्स व्हायचे.
सगळ्यात बेस्ट म्हणजे साबुदाण्याची खिचडी! खिचडीत माझे विर्य इतके बेमालूम मिक्स व्हायचे की तेथल्या तेथे मी शोधले तरी मला माझ्या विर्याचा अंश त्यात शोधता यायचा नाही. त्यांच्या खिचडीत विर्य गाळून माझी वासना शमल्यावर मला थोडे अपराध्यासारखे वाटायचे कारण त्यांचा उपवास असायचा म्हणून त्या खिचडी आणायच्या आणि त्यांच्या नकळत मी त्यांना माझे विर्य खायला घालायचो. पण अपराध्याची भावना फक्त थोडा वेळच मनात रहायची. नंतर मग पुन्हा जेव्हा मला चान्स मिळेल तेव्हा मी तसेच करायचो.
त्या पिरीयडमध्ये आम्ही एकत्र जेवत नसू तेव्हा मला त्यांची भाजी किंवा खिचडी ’शेअर’ करायचा प्रश्नच नव्हता. नंतर पुन्हा जेव्हा आमचे संबंध सुरळीत झाले तेव्हा मी तो प्रकार बंद केला कारण मला त्यांची भाजी खावी लागायची. अशा तऱ्हेने मी एकांताचा फायदा घेत माझी लैंगीक वासना शमवत होतो. आता ही माझ्या ’विकृती’ होती की काय हे मी सांगू शकत नाही कारण असले प्रकार मी फक्त त्या काळात, त्यावेळी, कविता मॅडमच्या बाबतीतच फक्त केले. नंतर पुढच्या आयुष्यात कधीही मी तसले प्रकार केले नाहीत. पण त्या वेळी दिवसातून कितीवेळा मी कविता मॅडमच्या नावाने मूठ मारून विर्य गाळायचो याची काही गिनतीच नव्हती.
त्यावेळी एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली होती की मी मुठ मारल्यानंतर जर लघवी केली नाही की नंतर माझा लंड सुपाड्याच्या भागात दुखायचा. असे का होते ते आधी मला कळत नव्हते पण जेव्हा मी कामशास्त्राचे एक ’चांगले’ पुस्तक वाचले तेव्हा मला कळले की जेव्हा पुरुषाचे विर्य गळते तेव्हा त्यातील काही अंश त्याच्या लंडाच्या नलीकेमध्ये रहातो आणि तो अंश लघवीच्या पाण्याद्वारे वाहून बाहेर आला नाही की लंड दुखतो. मग त्यानंतर मी कटाक्षाने लघवी लागेपर्यंत वाट बघायचो आणि जेव्हा लघवी लागेल तेव्हा मूठपण मारायचो आणि मग लघवीही करायचो. आता तुम्हीच अंदाज बांधा की एक २१/२२ वर्षाचा मुलगा दिवसातून किती वेळा मुततो म्हणजे तुम्हाला कळेल की मी कमीत कमी किती वेळा मूठ मारायचो.
ऑफीसमधून घरी गेलो तरी माझ्या डोक्यात कविता मॅडमचाच विचार असे. रात्री झोपेपर्यंत, झोपल्यावर, झोपेत स्वप्नामध्ये, पहाटे जाग आली की, सकाळी उठल्यावर, पुन्हा ऑफीसमध्ये आल्यावर…. असे चोवीस तास माझ्या मनात कविता मॅडम आणि फक्त कविता मॅडमच असायच्या. ऑफीसमध्ये मी त्यांच्या जवळपास असलो आणि त्या काहीतरी करत असल्या की क्षणात त्यांच्या बद्दलच्या लैंगीक विचारांनी माझी तंद्री लागायची. मॅडमनी चान्स दिला तर या क्षणाला मी त्यांना काय काय आणी कसे कसे करेल याचे विचार माझ्या डोक्यात लगेच यायला लागायचे.
त्या टायपींग करण्यात मग्न असल्या की मला फ्लॅशबॅक सारखे दिसे की…. ’मी त्यांच्या मागे उभा आहे…. खाली वाकून मी त्याच्या खांद्यावर हनुवटी टेकवली आहे व मान वळवून त्यांच्या कानाची पाळी चघळत आहे तर कधी त्यांच्या गालाचे चुंबन घेत आहे. खाली माझे हात त्यांच्या बगलेतून पुढे आले आहेत व मी त्यांच्या छातीचे उभार कुस्करत आहे. त्या जणू काही घडतच नाही आहे असे समजून त्यांचे टायपींग करत आहे. टाईपरायटरच्या तालबद्ध ’टकटकी’ मध्ये मी त्यांना कुस्करत आहे आणि चुंबत आहे…..’
टेबलावर काही कागदपत्र उघडी आहेत आणि कविता मॅडम त्या टेबलावर वाकून कागदपत्र तपासत असल्या की मी लगेच फ्लॅशबॅकमध्ये जाई…. ’मी मॅडमच्या मागे उभा आहे आणि त्यांच्या गांडीवर माझा लंड घासत आहे (आमच्या अंगावर पुर्ण कपडे आहेत बर का..). त्यांच्या कंबरेला दोन्ही हाताने पकडून मी त्यांना कपड्यावरूनच मागून झवण्याची हालचाल करत आहे. त्याने त्या हलत आहेत व त्यांना लिहायला त्रास होत आहे. मग त्या मान वर करून मला दटावत आहे “सागर! मी लिहीतेय ना??” मग मी शांत राहून तसेच त्यांच्या गांडीवर माझा कडक लंड घासत आहे व नंतर हात पुढे आणून त्यांच्या छातीचे उभार चिवडत आहे.
या आणि अशा प्रकारची कितीतरी लैंगीक स्वप्ने मी क्षणो क्षणी बघत असे. तसे सगळे काही प्रत्यक्षात घडू शकते याची मला खात्री होती पण त्यासाठी मला कविता मॅडमना ’पटवावे’ लागणार होते. तेव्हा त्यांच्यात माझ्यात पुन्हा ’जवळीक’ व्हावी या दृष्टीने मी प्रयत्न चालू केले. मग मी कविता मॅडमबरोबर बोलणे वाढवायचा प्रयत्न चालू केला पण त्या तरीही माझ्याशी कामाव्यतिरीक्त बोलायच्या नाही. पण असे फक्त कामाशिवाय न बोलता किती दिवस रहाणार? आता एकत्र काम करतोय म्हटल्यावर सतत कशा ना कशासाठी तरी एकमेकांशी बोलावे तर लागायचे. तेव्हा फक्त तेवढेच बोलून गप्प तरी किती दिवस बसणार. बरे इतर कोणीही ऑफीसमध्ये असे नव्हते की ज्याच्याबरोबर त्यांना बोलायला मिळायचे. तेव्हा शेवटी त्यांनापण आमच्यातील शांततेचा कंटाळा यायला लागला आणि मग हळु हळू कविता मॅडमचे माझ्याशी बोलणे वाढू लागले.
आधी आधी नुसतेच ऑफीसच्या कामासंबंधी बोलायला लागल्या. एखाद्या प्रोजेक्टचे डिटेल्स, रिपोर्ट, टेंडर डॉक्युमेंट्स, असे काही ना काही घेवून येवून त्याबाबत बोलायला लागल्या. आता आम्ही एकमेकांना काही मदत केली तर हसून ’थँक्स’ म्हणू लागलो (हो! त्या प्रकरणानंतर एकमेकांशी हसण्याचे पण बंद झाले होते). मग दुपारचे जेवण पुन्हा पहिल्यासारखे एकत्र खायला सुरुवात झाली. आधी आधी नुसतेच शांत बसून जेवत असू पण हळु हळू इकडच्या तिकडच्या गप्पा चालू झाल्या. मग वेळ मिळाला की वेटींग मध्ये बसून गप्पा चालू झाल्या. मग बॉसच्या केबीनमध्ये बसून किंवा मिटींगरूममध्ये बसून आम्ही गप्पा मारू लागलो. आणि मग हळु हळू बाहेरून खायला घेवून यायचीही सुरुवात झाली.
सुनील गेल्यानंतर साधारण दोन तीन महिन्यानंतर ऑफीसचे वातावरण पुन्हा पहिल्यासारखे ’खेळीमेळीचे’ झाले. फरक एवढाच होता की आधी सुनील आमच्याबरोबर असायचा पण आता फक्त मी आणि कविता मॅडमच होतो. नवीन प्युन मुलं आमच्यात कधी मिक्स झालेच नाही. तसे पण ते नवीन असल्यामुळे त्यांच्यासमोर आम्ही असा ’टाईमपास’ करत नव्हतो. कोण जाणे कधी त्यांनी बॉसला चुगली केली तर? म्हणून आम्ही त्यांच्यासमोर काही करायचो नाही. कामानिमीत्त प्युन बाहेर गेला की मग आम्ही आमचा ’टाईमपास’ चालू करायचो. कित्येकदा आम्हाला एकमेकांबरोबर टाईमपास करता यावा म्हणून आम्ही प्युनला काहीना काही काम सांगून बाहेर पाठवू लागलो. तो गेला रे गेला की दरवाजा लॉक करून अक्षरश: उड्या मारत आम्ही गप्पा मारायला इकडे तिकडे बसायचो.
प्युन गेला की कधी कविता मॅडमना तर कधी मला काही ना काही खायची तल्लफ व्हायची. मग काय खायचे हे आम्ही थोडा वादीवाद करून ठरवायचो. मग आणायला बाहेर कोण जाणार यावरून आम्ही ’प्रेमळ’ हुज्जत घालायचो. शेवटी आम्ही असे ठरवले की प्रत्येकाने आळीपाळीने जायचे. पण कित्येकदा कविता मॅडम अगदी ’गोड’ आवाज काढून मलाच जायची गळ घालायच्या. त्याने मी ’पाघळायचो’ आणि मग मीच जावून घेवून यायचो. खायची गोष्ट घेवून आलो की आम्ही वेटींगच्या सोफ्यावर नाहीतर बॉसच्या केबीनमध्ये किंवा मिटींगरूममध्ये बसून गप्पा मारत खायचो. आम्ही आयस्क्रीम खायला आणली की मला विशेष आनंद व्हायचा, खास करून जेव्हा ’चोकोबार’ आणायचो तेव्हा….
आम्ही ’चोकोबार’ खात असताना माझी चोरटी नजर कविता मॅडमच्या तोंडावरच असायची. ज्या तऱ्हेने त्या जीभ बाहेर काढून ’चोकोबार’ चाटायच्या आणि ओठांचा चंबू करून चोखायच्या ते पाहून माझ्या मनात विचार उमटत रहायचे…. ’मॅडमने माझा लंड चोखला तर असाच चोखतील का? माझा लंड चाटला तर असाच चाटतील का??’ ह्या विचारांची कल्पना करत माझे लक्ष अनेकदा त्यांच्या तोंडावर गुंग होत असे ज्याने माझा चोकोबार ’पाघळायचा’…. म्हणजे मला म्हणायचेय की माझ्या ’हातातला’ चोकोबार पाघळायचा. मग गळत असलेला भाग चाटून घ्यायची माझी धांदल उडायची. बऱ्याचदा माझी ती धांदल पाहून मॅडमना हसू यायचे व त्या विचारायच्या “पटकन खायला काय होत?… कसल्या विचारात गुंग असतोस??”… आता त्यांना काय कप्पाळ सांगणार…. की मी ’कोठल्या’ विचारात गुंग होतो ते??
कधी कधी कविता मॅडम ऑफीसमध्ये आल्या की एकदम शांत असायच्या. त्यांच्या वागण्यावरून कळायचे की त्यांचे काही बिनसले आहे. मी काही विचारले की ’काही नाही’ म्हणून सांगायच्या. आपल्या जागेवर बसून काम करता करता त्या कधी कधी गुपचूप रडायच्या. कोणी जवळ आले की त्या गप्प व्हायच्या पण त्यांच्या लालसर डोळ्यावरून त्या रडत होत्या हे कळायचे. नंतर जेव्हा आम्ही दोघे बॉसच्या केबीनमध्ये किंवा मिटींगरूममध्ये बसलेलो असू तेव्हा त्या नेहमी सारख्या गप्पा न मारता शांत रहायच्या आणि पुन्हा जर मी काय झाले म्हणून विचारले की त्या ’काही नाही’ म्हणूनच उत्तर द्यायच्या.
पण कविता मॅडमच्या शांततेने कळून यायचे की त्या दु:खी आहेत. तेव्हा मग मी त्यांचा पिच्छा पुरवायला सुरुवात केली की त्यांना काय झाले आहे आणि त्या शांत का रहातात. मी खूपच मागे लागल्यानंतर त्यांनी मला शेवटी सांगितले की त्यांच्या कुटुंबात प्रॉब्लेम आहे. त्यांचे आपल्या सासूबरोबर पटत नाही आणि त्यांच्याबरोबर नेहमी भांडणे होतात. त्यांच्या ह्या भांडणात त्यांचा नवरा आपल्या आईची बाजू जास्त घेतो व नेहमी मॅडमनाच दोष देतो. त्याने मॅडमना खूप वाईट वाटते म्हणून त्या दु:खी होतात व कधी कधी रडतात. त्यांचा हा प्रॉब्लेम कळल्यामुळे मला त्यांच्याबद्दल जास्त सहानभुती वाटायला लागली व मी त्यांना धीर देवू लागलो.
मग आम्ही गप्पा मारत बसलो की मी मुद्दाम त्यांच्या कुटुंबाचा विषय काढून त्यांना माहिती विचारायचो. मग त्या मला त्यांच्या घरच्या गोष्टी सविस्तरपणे सांगायला लागल्या. एखादा वाद कसा झाला हे त्या मला सांगायच्या आणि त्याबद्दल माझे मत विचारायच्या. मी पण अगदी समंजसपणाचा आव आणत त्यांच्या वादाबद्दल त्यांच्याशी चर्चा करायचो व त्या वादात मॅडमचेच म्हणणे ’बरोबर’ आहे असे माझे मत द्यायचो. अर्थात! जरी कधी कधी त्यांच्या सासूचे म्हणणे किंवा त्यांच्या नवऱ्याचे म्हणणे बरोबर असले तरीही मी नेहमी मॅडमच बरोबर आहेत असे सांगायचो कारण माझा संबंध फक्त कविता मॅडमशी होता आणि त्यांना खूष ठेवण्यात माझा फायदा होता. आणि खरोखरच त्याने माझा फायदा झाला. एकतर मला त्यांच्या प्रॉब्लेममध्ये ’रस’ आहे हे जाणून त्या माझ्याशी एकदम ’मोकळेपणे’ बोलायला लागल्या. आणि त्यात मी त्यांचीच बाजू घेवून त्या प्रॉब्लेमवर कॉमेन्ट्स करत असे हे पाहून त्या सुखावत असत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत