Marathi Sex सुनील , चित्रा आणि अनघा 2

Marathi Sex Stories सुनील , चित्रा आणि अनघा 2

त्याला मुठीत घेऊन चित्रे बाईम्चा हात त्याच्या पूर्ण लाम्बीवरून फिरू लागला. त्या लवड्याकडे थोडावेळ पहात राहिल्या व मग पुढे होत त्याम्नी माझा बाबूराव तोम्डात घेतला. तो पुर्ण ताठ लवडा बाईच्या तोम्डात गडप झाला. बाईम्चे डोके खालीवर होत होते. त्याम्चे गोळे मधेच माझ्या पायावर दाबले जात होते. पण चित्रे बाई त्यावर खुश नव्हत्या. त्याम्नी लवडा तोम्डातून बाहेर काढला व उठून बसत माझी जीन्स व अम्डरप~म्ण्ट खेचून काढली. मी खाली नागडा झालो. माझे झाटे पाहून बाई म्हणाल्या काय दाट शेटम आहेत रे तुझी. त्याम्च्या तोम्डी असे शब्द ऐकून मी चाट पडलो. पण खरे मजा तर पुढेच येणार होती.

मग परत त्या पुढे झाल्या व माझ्या माम्ड्यामंअधे उभे असलेले आईसफ्रूट चोखू लागल्या. त्याम्ची ताठ बोम्ड माझ्या पायाम्ना टोचू लागली. मागे रेलत मी माझा टी-शर्ट काढून टाकला. मी पुर्ण नागडा झालो. आता चित्रे बाईम्ची चोखणे वर सरकू लागले. त्याम्चे गोळे माझ्या कम्बरेवरून, पोटावरून घासत छातीवर आले.
त्या माझ्यावरून उठल्या. त्या आपली साडी सोडू लागल्या. साडी सुटली, मग परकर खाली आला. आता चित्रे बाई फक्त निकर वर होत्या. सुनील हे बघ स्वर्गाचे दार असे म्हणत ईलेस्टिक मधे हात घालत त्याम्नी तीही खाली खेचली व मी श्वास रोखला.
काळ्याभोर दाट झाट्याम्चा झुपका त्याम्च्या माम्ड्यामधे होता. त्याम्चे खालचे केस पार बेम्बीपर्यम्त वर वाढले होते. त्या केसामंअधे लपलेली त्याम्ची असली चीज दिसत नव्हती. मी पलम्गावर उठत त्याचा एक गोळा हातात घेऊ लागलो. त्या म्हणाल्या घे. हे सगळे घे. अगदी कुस्करून टाक. मी चेकाललो. त्या माझ्या म~म्डम आहेत हे विसरलो. त्याम्च्या छातीवर डोके घासत ऊरोज चोखू लागलो. माझा हात खाली त्याम्च्या जम्गलात गेला. मी माझी दोन बोट अम्दाजाने फिरवू लागलो. चित्रे बाईम्च्या तोम्डून सित्कार येऊ लागले. त्याही अर्धवट खाली वाकल्या व माझ्या ताठ झालेल्या खुट्ट्यावर मस्तपैकि खालीवर हात करू लागल्या.
पलम्गावर येत त्याम्नी मला परत आडवे केले. व परत मला चोखू चाटू लागल्या. मीही त्याम्चे गोळे कुल्ले चिवळू लागलो. त्या वर सरकत आल्या व आमचे ओठ एकमेकाम्ना भिडले. त्या आपले पाय माझ्या पायाम्वर रगडत होत्या. असे करताना त्याम्ची झाटे माझ्या झाट्याम्ना घासत होती. मला माझ्या लवड्यावर ओलावा जाणवू लागला होता. बाईच्या पुच्चीला पाणी सुटते हे मी ऐकले होते. आता बहुतेक चित्रे बाईम्ची पुच्ची पाणावली होती.
बाईम्नी बराच वेळ मला किस केले. व मग म्हणाल्या ये आता तुला ‘मेल-फिमेलच्या युनियनचे’ प्र~म्क्टीकल दाखवते. असे म्हणत त्या माझ्या बाजूला लवम्डत मला वर ओढू लागल्या. मी त्याम्च्यावर चढलो. पूर्ण वाढलेली नागडी बाई पहाण्याचे वा तिच्याशी काही करण्याची माझी ही पहीलीच वेळ होती. त्यामुळे मी अम्दाजाने माझा खुट्टा त्याम्च्या माम्ड्यामंअधे घातला. पण नेम चुकुन तो भलतीकडेच जात होता. दोन तीनदा असे झाल्यावर चित्रे बाईच म्हणाल्या थाम्ब तुला जागा दाखवते.
मग त्याम्नी माझा खुट्टा हातात धरला. आपले पाय फाकवले. पुच्चीचे ओठ फाकवत त्याम्नी तो ताठ झालेला माझा लवडा आपल्या भोकावर लावून धरला. मग म्हणाल्या आता घुसव आत. मी जोर काढत माझा लवडा आत रेटला. तो आत जाताना त्या आह-आह करत होत्या. माझा लवड्याचा आकार भक्कम होता. त्याम्ची पुच्ची नक्कीच ताणली गेली असणार. मी लवडा रेटत पूर्ण आत गेलो. माझ्या गोट्या त्याम्च्या माम्ड्याम्ना लागू लागल्या. मग मी सावकाश कम्बर हलवू लागलो. त्या हलण्याने त्याही हलत होत्या. लवडा आत घेऊन चित्रे बाई समाधान पावल्या असाव्यात.
त्या डोळे मिटून पडल्या होत्या. मी लवडा आत बाहेर करत होतो. मल मस्त सुख मिळत होते. त्याम्ची फोदी आणखी पाणावत होती. पण त्यामुळे मधेच माझा लवडा मागे पुढे करताना सटकून बाहेर आला. मी परत तो आत घालायचा प्रयत्न करू लागलो. चित्रे बाई म्हणाल्या थाम्ब, आता बाहेर आलाच आहे तर आता बसून घाल. मी त्याम्च्या पायात आलो. आता मला व त्याम्ना आमचे लवडा व पुच्ची दिसत होते.
मी माझा ताठ लम्ड मुठीत धरला व चित्रे बाईम्च्या फोदीवर लावला. कम्बरेला एक झटका दिला व चोट आत ढकलाला. तो मस्त आत गेला. मग सावकाश माझी कम्बर मी मागे घेतली. चमकणारा लवडा परत दिसू लागला. परत मी तो आत पेलला. मी आत बाहेर करत चित्रे बाईम्ना चोदू लागलो. माझी पहिली वेळ होती त्यामुळे मला जास्त मजा येत होती. चित्रे बाई पण आनम्द लुटत होत्या. झवून घेताना त्या डोळे मिटून होत्या. बडबडत होत्या. हा घाल आत. झव तुझ्या चित्राला. बुकलून काढ माझी पुच्ची. त्याम्च्या तोम्डी असे शब्द ऐकून मी चकीत झालो. का~म्लेजात दिसणारे त्याम्चे वागणे बोलणे व येथील वागणे बोलणे पूर्णपणे वेगळे होते.
मी फार वेळ टिकलो नाही. बाईला प्रथमच झवायच्या आनम्दात मी हा-हू करू लागलो. चित्राला कळले की मी आता गळणार आहे. तीने मागे सरकत आपली पुच्ची लवड्यापासून दूर केली व मला पलम्गावर ढकलले. मी उताणा होताच तीने माझा झटके माअणारा लवडा मुठीत धरला व त्याला तोम्डात घेउन चोखू लागली. मी काही बोलायच्या आतच माझा लवडा चित्रे बाईम्च्या तोम्डात विर्य ओकू लागला. माझी कम्बर आपसूक उचलली जाऊन मी तिच्या चेहे~र्याला माझा लवडा व गोट्या भिडवू लागलो.
काही वेळाने माझा लवडा झटके मारायचा थाम्बला व मी आह-आह करत गादीत पडलो. माझ्या कडे पहात हसत चित्रे बाई म्हणल्या कसे काय वाटला बम्दा रुपया. मी त्याम्ना म्हणालो, बाई छानच होता तुमचा रुपया. त्यावर त्या म्हणाल्या, अरे अहो जाहो काय करतोस, आताच मला झवलास ना म्हणजे तू नर व मी मादी. आता आपण एकाम्तात असताना अरे-तुरेच करायचे. पण बाहेर मात्र मी तुझी प्रोफेसर बरम का. !! आंही खूप हसलो.
चित्रा मला मिठीत घेऊन कुरआळत होती. मीही आता भीड भाड सोडून तीच्या अम्गाशी खेळत होतो. माझ्या माम्ड्याम्मधे माझा लवडा परत ताठ होत होता. मी सावकाश तिचे झाटे कुरवाळू लागलो. मग माझे एक बोट तिच्या फोदीत घातले. ती हसली व म्हणाली काय सेकम्ड राऊम्ड का ? मी न बोलता तिचे बा~म्ल दाबले.
ती सित्कारली. परत आमचा खेळ सुरु झाला. चित्रा हे एक वेगळेच रत्न होते. तीला हा खेळ चाम्गलाच माहीत असावा. पण ती कोणा बरोबर तो खेळली असेल किम्वा खेळत असेल हे माझ्या ल़आत येत नव्हते. पण सध्या मी तो विचार बाजूला केला व तिच्या देहाशी खेळू लागलो. माझा लम्ड परत चाम्गला कडक झाला. त्याला चाचपत चित्रा म्हणाली आता मी तुझ्यावर चढून तुला झवते. मला तिने उताणे झोपायला साम्गीतले. ती माझ्या वर आली. माझ्या बाजूला दोन्ही पाय गुढघ्यात मुडपून ती बसली. माझा ताठ लम्ड तिने आपल्या हातात घेतला. दुस~र्या हाताची दोन तीन बोट आपल्या फोदीत घातली. आत बाहेर करत पुच्चीचे पाणी घेत त्याने लवडा चोळला. तो चाम्गला तुकतुकीत झाला. असे दोन तीनदा केल्यावर तो चाम्गला तेल लावलेल्या लाटण्या सारखा दिसू लागला. मग तिने आपली पुच्ची फाकवली व ती सावकाश माझ्या लवड्यावर बसू लागली. माझा लम्ड तिच्या फोदीत शिरत गायब होत गेला.
माझा लवडा पूर्ण आत घेऊन चित्रा थाम्बली. माझ्याकडे पहात मग तीने आपली पुच्ची आकुम्चीत करायला सुरुवात केली. गाईचा आचळ पिळावा तसा माझा खडा लम्ड ती आपल्या पुच्चीने पिळायला सुरुवार केली. ती ह्या कलेत तरबेज दिसत होती. कारण आपली कम्बर न हलवता ती मला झवत होती. मी पार सातव्या आसमानात गेलो. असे झवणे झाल्यावर थोड्या वेळाने मी तिला म्हटले तू आता तुझी गाम्ड वर धरून रहा. मी तिचे भारदस्त कुल्ले पकडून खालून माझा लवडा तिच्या पुच्चीत पेलायचा प्रयत्न केला. मला मजा येऊ लागली. तीही आनम्दाने खालून आपली पुच्ची ठोकून घेऊ लागली.
मी नुकताच एकदा झडून गेल्याने ह्या वेळेस जास्त वेळ टिकलो. चित्रा झडली व दमलेल्या आवाजात म्हणाली आता मला समोरूनच घेतोस का. माझी कम्बर दुखु लागली आहे. मी म्हटले ओ.के. मी तिचे कुल्ले सोडले. तिने पलम्गावर ऊताणे झोपून आपले पाय फाकवून धरले. आता तिची झाटात दडलेली फोदी मस्त दिसत होती. तिच्या फोदीचे गुलाबी ओठ जणु फुरफुरत होते. मी माझा ताठ लवडा मुठीत धरत तिच्या पायत आलो. त्याचा लाल झालेला सुपारा तिच्या पुच्चीला लावला. मग मी तिच्यावर झुकलो. तिचे दोन्ही दुधाळ गोळे धरले व एका झटक्यात लवड्याची पूर्ण लाम्बी तिच्या पुच्चीत पेलली. तिने एकदम आह केले. मी म्हटले, दुखले का. तर ती म्हणाली नाही रे फारच छान वाटले. मग मी मन लावून तिला झवू लागलो

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत