Marathi Latest Sex Story Part 3

Marathi Latest Sex Story Part 3

begamecyaa uraatalee dhaDdhaD vaaDhalee. ticaa shvaas joraat caalaayalaa laagalaa. tice moThe DoLe ajunahee visphaarale. kasaabasaa tine ticyaa kaamuk bhaavanaaMnaa aavar ghaalat tine tyaace liMg soDale v tee tyaalaa daMDaane pakaDun tee tyaacyaakaDe paahu laagalee.

begamece camakate hirave DoLe, tice lakhaakaNaare hire, daagadaagine, daMDaavar jaaNavaNaaree ticyaa shareeraacee dhag, tyaane kadhee n anubhavalelaa ticyaa aMgaacaa maadak vaas, yaane bhivaa bhaaraavalaa v jaNu maMtramugdh hovun ticyaakaDe pahaatac raahilaa. aaj tyaacyaa shariraat kaahee vegaLeec bhaavanaa niramaaN hot hotee v tyaace shareer tharatharat hote. tyaalaa jaaNavat hote kee tyaace liMg sujale hote tar goTyaa aakrasalyaa hotyaa.

baaheracyaa daravaajyaavaracyaa TakaTakeene tyaa doghaaMnaa bhaan aale.

“jaa daar ughaD.” begamene saaMgeetale. bhivaane kaDee kaaDhun daar ughaDale. teen daasyaa annaane bharalele thaaLe ghevun aat aalyaa. ekeene khaalee gaaleecyaavar ek reshamee vastr paaMgharale, tyaavar haataatalyaa thaaLyaa Thevalyaa v vaakun mujaraa karun tyaa nighun gelyaa. bhivaane n saaMgataa svatHhun daar daar baMd karun tyaalaa kaDee ghaatalee v begamekaDe paahile.

puDhe caalu……………

bhaag 2

(bhivaa ek anaath gareeb mulagaa, nabaabaacyaa mahaalaat baMdee hoto. nabaabaacyaa nakaLat tyaacee laaDakee begama bhivaalaa ticaa khaajagee gulaam banavate. aataa kaay hoNaar aapalyaa bhivaace? puDhe vaacaa………………..)

bhivaane daar baMd kele v begamekaDe paahile. tee gaaleecaavar pakvaaMnnaane bharalelyaa taaTaaMshejaaree basun tyaacyaakaDe pahaat hotee. bicaarxyaa bhivaace lakSh kharatar tyaa miShTaaMnnaakaDe hote. dupaaree koraDee bhaakar khaalyaaMnaMtar tyaane kaaheec khaalle navhate. to DoLe visphaarun tyaa taaTaaMkaDe pahaat hotaa. itake sugraas ann tyaane tyaacyaa ubhyaa aayuShyaat paahile navhate. gaavaat kadheekaaLee lagnaacyaa jevaNaat tyaane khaallele laaDu jilebeece jevaN, kadheekaaLee miLaale tar maashaace kaalavaN yaapaleekaDe jevaNaaviShayeecee kalpanaa tyaane kadhee kelee navhatee.

tee taaTe paahun v tyaatalyaa garamaagaram annaacyaa tyaa kholeet bharalelyaa ghamaghamaaTaane bhivaacee bhuk khavaLalee v tyaa bhukene tyaacyaa toMDaatun laaL Tapakaayacee tee kaay baakee raahilee hotee.

“bhivaa tulaa bhuk laagalee kaa?” bhivaane jorajoraat maan halavalee.

“mihee upaashee aahe. anek divasaacee” begam tyaacyaakaDe rokhun paahat bolalee. bhivaalaa kaahee kaLale naahee. tyaalaa aashcaryac vaaTale raaNeecyaa bolaNyaace. itakyaa moThyaa mahaalaat raahaNaaree, camacamataa poShaakh v daaginyaanee maDhalelee hee suMdar raaNee upaashee kashee haa tyaalaa prashn paDalaa.

tee svatHsheec hasalee. tee kharac khup divasaapaasun upaashee hotee. paN ticee bhuk vegaLeec hotee. tine aapalyaa aMgaavarace daageene utaravaayalaa suravaat kelee. bhivaa DoLe moThe karun v toMDaacaa aa vaasun ticyaakaDe paahat asataanaa ekek karat aMgaavarace sarv daageene kaaDhun Taakale agadee haataatale kaMkaN, paayaatale toDe v kaanaatale bhale moThe jhumakehee! phakt ek moThyaa saphed maNyaaMcee maaL v naakaatale Thevale. bhivaalaa raaNeecyaa saadhepaNaace aashcary vaaTale. begamene tyaacyaakaDe paahun ishaaraa kelaa v tyaalaa ticyaa komal maaMDeevar basaayacaa saMket kelaa.

taruN begamene tice laaMb paay javaL ghevun tine maaMDee ghaatalee. ticaa haat puDhe karun tine bhivaacaa haat pakaDalaa v tyaalaa ticyaa dishelaa oDhale. bhivaalaa acaanak jaaNeev jhaalee kee to purNapaNe vivastr ahe. begamecyaa komal haataacyaa sparShaane to jaraa vicaleet jhaalaa taree aMgabhar bharajaree vastr lyaayalelyaa tyaa raaNeene tyaalaa alagad ticyaa maaMDeet basavale. bhivaa ticyaa dayaaLu svabhaavaavar jaam khush jhaalaa.

“tu maajhyaa dhaakaTyaa bhaavaasaarakhaa aahes. aaj yaa mahaalaatale pahile jevaN mee tulaa bharavate.” ase bolat tee taaTaatalyaa kabaabaacaa tukaDaa bhivaacyaa toMDaat bharavalaa. naanacaa ek tukaDaa maTanaacyaa kurmyaacyaa vaaDagyaat ghaalat tine tyaa sugraas annaace ghaas tyaalaa bharavaNe caalu kele.

bhivaa bakaabak khaaU laagalaa. begam tyaacyaakaDe kautukaane paahat tyaalaa bharavat hotee. vegavegaLyaa taaTaateel vegavegaLe padaarth khaat bhivaa agadee manaapaasun jevat hotaa. madhec tyaacyaa lakShaat aale kee hee stree “upaashee” asunahee kaahee khaat naahee. tyaane tilaa biryaaNeecaa ek ghaas bharavaayacaa prayatn kelaa. paN tine tyaacaa haat pakaDun ulaT to tyaalaac bharavalaa. bhivaalaa kaahee samajenaa.

jaast vicaar na karataa to khaat raahilaa. madhec tyaalaa tahaan laagalee. samor don teen pele hote. paN tyaat kaaheec navhate. begamene tyaacyaakaDe hasat paahile v baajucyaa ekaa tabakaatun ek laaMb naakaacyaa vicitr suraIsaarakhyaa bhaaMDyaatun laal raMgaace sarabat ekaa pelyaat otale. bhivaane vegaLaa vaas yeNaarxyaa tyaa sarabataacaa pelaa oThaalaa laavun ghaTaaghaT pivun Taakale.

tyaace khaaNe piNe caalu asataanaa begam tyaa kaShTkaree taruN mulaacyaa aMgaalaa yeNaaraa vaas ticyaa paaTheelaa naak laavun ticyaa Caateet bharun ghet hotee. taruN v nirogee puruShee shareeraacaa gaMgh tilaa naveen hotaa. ticyaa nakaLat tee tyaacyaa piLadaar aMgaavar haat phiravu laagalee. tyaacyaa tajeladaar saavaLyaa shareeraavar Doke soDale tar ekahee kes navhataa. oThaavaracee misaruDahee nukateec jaraasheec ugavalee hotee. magaashee bhivaa aat shirataanaa tine paahile hote kee naahee mhaNaayalaa tyaacyaa maaMDyaatalyaa janeneMdreeyaaMvaracee lav kaaLee hovu laagalee hotee v tithe disateel ase kuraLe kes ugavaayalaa laagale hote.

kaaLyaa kuLakuLeet nabaabaace kesaaL shareer, daaDhee mishaacyaa jaMgalaat haravalelaa v tyaamuLe ajunac kurup disaNaaraa tyaacaa ceharaa pahaayacee savay jhaalelee begam bhivaacyaa tyaa anokhyaa taruN shareeraacyaa darshanaane v tyaacyaa shareeraacyaa sparShaane harakun gelee. nabaabaacyaa aMgaalaa yeNaaraa madiraa v gaaMjaa, aphimecyaa satat sevanaane tyaacyaa kapaDyaalaa yeNaaraa ugr vaas uMcee attaraanehee kadheec lapat nase. nabaabaacyaa toMDaalaa yeNaaraa durgadh tar ticyaa maathee nehamee shooL utpann karayalaa kaaraNeebhut hot ase v to kadhee ticyaa aMgaavarun dur hovun ithun nighun jaail ase tilaa hoi.

kovaLyaa bhivaacyaa taaruNyaacaa v niraagasatecaa haa ticyaasaaThee vegaLaa v navin anubhav ghetaanaa begam agadee khush hovun gelee. tine vaakun khaaNyaacaa tobaraa bharalelyaa tyaacyaa gaalaace n raahavun cuMban ghetale.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत