Marathi Latest Sex Story Part 2

Marathi Latest Sex Story Part 2

nabaabaacyaa sarvaat dhaakaTyaa begamene ticyaa janaanakhaanaacyaa pramukh hijaDyaalaa gaavaatun ek mulagaa janaanakhaanaacyaa kaamaasaaThee dharun aaNaayacee aaj~jyaa dilee. to hashabee hijaDaa shodha karat govogaavee phirat shevaTee bhivaacyaa gaavaat aalaa.

saayaMkaaL hovun aMdhaar paDaayalaa laagalaa hotaa. bhivaa tyaacyaa gaaIMnaa ghevun ramat gamat gharaalaa paratat hotaa. tyaacyaa dyaanee manee nasataa acaanak to kaaLaa kabhinn hashabee tyaacyaasamor ubhaa raahilaa. tyaane ekaa jhaTakyaat bhivaacee maanaguT pakaDalee v ekaa phaDakyaane tyaacyaa musakyaa baaMdhalyaa. bhivaalaa tyaane tyaacyaa shakteeshaalee haataat ucalun ghetale v tyaacyaa ghoDyaavar ghaalun haatapaayahee baaMdhun Taakale v ghoDyaalaa Taac dilee.

bhiteene tharathar kaapaNaaraa bhivaa bicaaraa kaaheec pratikaar karu shakalaa naahee. saMdhyaakaaLacyaa veLee aajubaajulaa kaNeec navhate bicaarxyaa bhivaalaa madat karaayalaa.

to hijaDaa bhivaalaa ghoDyaavar ghaalun saraL nabaabaacyaa killyaavar daakhal jhaalaa. tyaalaa kuThehee saMcaaraalaa paravaanagee asalyaane, agadee janaanakhaanaahee tyaalaa majjaav nasalyaane to taDak CoTyaa begamecyaa mahaalaat daakhal jhaalaa. begamecyaa daaseekaDe bhivaace gaThaDe tyaane havaalee kele v to nighun gelaa. tee daasee DoLe baaMdhalelyaa bhivaalaa dhaakaTyaa begamecyaa aatalyaa ekaa gupt kholeet ghevun gelee.

gupt mahaalaace daar baMd karun tyaa daaseene bhivaace haatapaay soDale. tyaacyaa ceharxyaavar toMD v DoLe baaMdhalelaa rumaal kaaDhalaa tase bhedaralelyaa, ghaabaralelyaa bhivaacaa dekhaNaa ceharaa ticyaa najarelaa aalaa. bhivaacyaa najares begamecyaa teen daasyaa paDalyaa. tyaa tyaacyaakaDe utsukatene paahat tyaalaa tinahee dishene nyaahaLat hotyaa. tyaatalyaa ekaa daaseene phideephidee hasat tyaacaa laMgoT kuravaaLat tyaace cuMban ghyaayalaa suravaat kelee. paN dusareene tilaa daTaavale v begamasaahebaacyaa ghushshyaacee aaThavaN karun dilee tashee tee bhivaapaasun naailaajaane dur jhaalee.

tyaalaa tyaa koThaDeet ekaTyaalaa Thevun baaherun kaDee ghaalun tyaa sagaLyaa begamelaa baatamee dyaayalaa nighun gelyaa.

hee dhaakaTee begam iraaNacee hotee v phakt 20 varShaacee hotee. atishay suMdar asalelee hee begam sulatanaacee sarvaat laaDakee hotee. ticaa nabaabaashee nikaah hovun 4/5 varShe jhaalee hotee. nabaabaacyaa caar begamaa v baaheracee laphaDee, yaamuLe to hallee yaa begamecyaa vaaTelaa jematem 10/15 divasaatun ek divas yaayacaa. baakeecyaaMnaa tar tyaace darshan mahinaa don mahine hot nase.

taruN begam uMc, v uphaaDyaacyaa baaMdhyaacee hotee. sulataan hallee tilaa biCaanyaat samaadhaan devu shakat nase. tyaamuLe muLacee atishay kaamuk asalelyaa tyaa streecyaa manaacee v shareeraacee atishay tagamag hot hotee. tee ajubaajucyaa mahaalaat neeT paaheele, tevhaa ticyaa lakShaat aale kee sagaLyaa begamaaMnee taruN mule guptapaNe yaa kaamaalaa Thevalee aahet. pratyek begamene hijaDyaaMcyaa madateene aapaapalee soy karun ghetalee hotee.

yaa begamenehee pramukh hijaDyaacyaa madateene ticaa kaT racalaa hotaa. tee ticyaa mahalaat basun daasee kaay ‘baatamee’ dete yaacee don divasaapaasun vaaT pahaat hotee. itakaa usheer jhaalaa mhaNun tee khar tar ciDalelee hotee. tine najarene “aaj kaay jhaale?” asaa prashn kelaa. paN hasat aalelyaa daaseeMnaa paahun tilaa tyaaMnee n saaMgataa uttar miLaale.

ticee aavaDatee daasee tyaa mulaacyaa suMdaratece rasabhareet varNan karu laagataac begamecyaa toMDaavar haasy umaTale. ticee Caatee joraat dhaDadhaDaayalaa laagalee v ticee goree kaayaa aarakt jhaalee.

daaseene tilaa jevhaa saaMgeetale kee to bicaaraa mulagaa kitee dekhaNaa v phaarac bhoLaa bhaabaDaa aahe tasec tyaace kaumaary ajun abaadhit asaave ase vaaTate, he aikun begamane ticyaa maaMDyaa ekaamekaavar coLaayalaa suravaat kelee he tyaa caaNaakSh daaseecyaa najaretun suTale naahee.

begamane tyaa daaseelaa pharmaavale”jaa tyaa mulaalaa maajhyaakaDe ghevun ye. tyaalaa aaNalyaavar lagec tyaacyaasaaThee caaMgale jevaN ghevun ye. tyaa bicaarxyaalaa bhuk laagalee asel.”

tee mukhya daasee tyaa mulaalaa aaNaayalaa tyaa gupt daalanaat parat gelee. daar ughaDun tine kaDee laavun ghetalee. bhivaa bicaaraa ekaa koparxyaat basun guDhagyaat khaalee maan ghaalun raDat hotaa. tyaa daaseelaa aalele paahun to bhedarun ticyaakaDe paahu laagalaa. mukhy daasee puDhe jhaalee. tine bhivaalaa javaL ghetalaa v tyaace ceharxyaavarun vaahaNaare ashroo pusale. “he bagh mulaa tu ghaabaru nako. tujhe te bhikaaraDe divas aataa saMpale. CoTyaa begamene tulaa aapalaa gulaam banavaayace Tharavale aahe. tulaa ticee sevaa karaayalaa miLel. tulaa paisaa aDakaa kasaleec kamatarataa bhaasaNaar naahee. tulaa phakt ticyaashee v aamacyaashee neeT vaagaayalaa, v aamace aikaayalaa laagel. tasec ithe kaay caalate tyaacee vaacyataa tu kuThehee kele naahees tar tujhaa ikaDe vyavastheet nibhaav laagel.”

bhivaane tyaa daaseece aikun maan Dolaavalee. aataa yethun jivaMtapaNee suTakaa naahee he samajaNyaa itakee akkal tyaalaa aalee hotee. naahee aikale tar ekatar he lok aapalyaalaa maarun Taakateel kiMvaa tyaaMcyaa kaaLakoThaDeet khitapat raahaayalaa laagel hehee tyaalaa kaLat hote.

daaseene ishaaraa karun tyaalaa ticyaa maage yaayalaa saaMgeetale. bhivaa aaj~jyaadhaarakaasaarakhaa ticyaamaagun ekaa aruMd aMdhaarxyaa boLaatun nimuTapaNe caalu laagalaa. tyaa boLaapuDhe ek daalan laagale. yethe anek paleete peTavalele hote. tyaa ujeDaat tithale vaibhav disat hote. tyaane aayuShyaat prathamac atishay aishaa aaraamaasaaThee banavalele te daalan pahaataac bhivaa agadee cakeet jhaalaa. tyaat koNeec navhate. daaseene tyaalaa begamecyaa aMtHpuraat nele v daar laavun ghetale.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत