Marathi Latest Sex Story Part 1

Marathi Latest Sex Story Part 1

(This Marathi story is written in Baraha fonts. Cut and paste the text in Baraha document to convert in Marathi devanagari fonts.)

*

anek varShaapurvee kokaN kinaarapaTTeecyaa ekaa gareeb gaavaat bhivaa naavaacaa ek guraakhee mulagaa raahat hotaa. tyaace aaI vaDeel koNa, haa mulagaa koThun aalaa, kasaa aalaa he koNaalaac maaheet navhate. gaavaabaaher rahaaNaarxyaa eka mhaataarxyaa baaIne tyaalaa lahaanaacaa moThaa kelaa. tyaa mhaataareecyaa kaahee gaaI hotyaa. bhivaalaa kaLaayalaa laagalyaapaasun tyaacyaa aajeecyaa gaaI bailaanaa caraayalaa neNe hec tyaace kaama.

aaI vaDilaaMcaa pattaa nasalelyaa bhivaace vay kaay he hee koNaalaa maahit navhate. Bahudaa to 18/19 varShaacaa asaavaa. paN sagaLyaa gaavakarxyaaMce ekamat hotekee haa bhivaa disaayalaa khupac dekhaNaa hotaa. tyaacyaa oThaavar nukateec misaruD phuTat hotee. tyaace kaaLe bhor astavyast vaaDhalele laaMb saDak kes tyaacyaa dekhaNyaa ceharxyaalaa agadee shobhun disat. divasabharacyaa mehanateene tyaace muLacaa majabut baaMdhaa ajun kaNakhar hovun haat paay caaMgale majabut v Caatee piLadaar jhaalee hotee. satat unhaat raahilyaamuLe tyaace ceharaa v aMg raapalele hote taree muLacaa tyaacaa gaur varN kaahee lapat nase.

tyaa kaaLaatalyaa rivaajaanusaar kamarelaa laMgoTee v varatee aakhuD ughaDee baMDee ghaalun tyaacyaa Dauladaar caaleene kadhee kaaLee bhivaa gaavaat aiTeet phiraayalaa jaaI tevhaa sarvaaMce lakSh vedhun gheI. gaavaatalyaa mulee, lagn jhaalelyaa taraNyaa baayakaa, madhyamavayeen baayakaa itakec kaay mhaataarxyaa kotaarxyaahee bhivaakaDe vaLun vaLun pahaat, viSheshatH tyaacyaa kamarekhaalee samoracyaa baajulaa phugat caalalelyaa laMgoTeekaDe. nirikShar v niraagas bhivaalaa maatr yaacaa kaaheec pattaa navhataa, asataa taree tyaalaa yaatale kaaheec kaLaayace naahee itakaa to niraagas hotaa.

bhivaacyaa gaavaavar ekaa nabaabaace raajy hote. raajy mhaNaje kaay ek paaNyaat baaMdhalelaa ek samudree killaa hotaa v tyaacyaa aajubaajucee muThabhar gaave itapatac tyaa nabaabaace raajy. haa sulataan hotaa ek turkastaanee hashabee. turkastaanaatun aalelaa ek mogalaaMcaa saradaar mohime saaThee kokaNaat utaralaa v mokyaacyaa jaagevar ek abhedya killaa baaMdhun aajubaajucyaa rayatevar raajy karu laagalaa. ek divas saradaaraacaa sulataan jhaalaa. sadhyaacyaa nabaabaacyaa baapaane briTeesh saiMnyaalaa maraaThyaaMcyaa viruddhacyaa moheemet madat kelee hotee. mhaNun to briTeeshaaMcaa mitr jhaalaa v don caar gaave ajun tyaacyaa raajyaat joDun sulataan banun raahilaa. yaa nabaabaacyaa mRutyunaMtar tyaacaa dhaakaTaa bhaau haa sadhyaacaa sulataan raajya karu laagalaa.

mogalaaMcyaa rivaajaapramaaNe yaa nabaabaacaa moThaa janaanakhaanaa hotaa. moThyaa nabaabaacyaa don begamaa v navyaa nabaabaacyaa don ashaa caar begamaa tyaa janaanakhaanyaavar raajy karat. yaa janaanakhaanaalaa surakShaa det sultaanaacyaa marjeetale hashabee ‘hijaDe’. he Cakke khaas aaphriketun aalele asat. atishay krur v paataaLayaMtree asalele he tRuteeyapaMthee nabaabaacyaa aiyaasheecee kaaLajee ghet. yaat janaanakhaanaacee kaaLajee aaleec. tyaaMnaa sarvatr saMcaar karaayalaa paravaanagee asalyaane aatalyaa goTaatalyaa anek baatamyaa tyaaMnaa asalyaamuLe begamaa tar tyaaMnaa ghaabaratac, paN nabaabaalaahee te muTheet Thevun asat. tyaacyaa kruratecyaa anek aakhkhaayeekaaMmuLe gaavaatale lok tar tyaaMnaa phaarac ghaabarun

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत