Marathi सुनील , चित्रा आणि अनघा 3

Marathi Sex Stories सुनील , चित्रा आणि अनघा 3
थोडा वेळ तिला ठोकल्यावर मी ऊह-ऊह करू लागलो. मला ल़आत आले की मी आता झडणार आहे. मी घाइघाइने लवडा बाहेर काढला. व पुढे सरकत तिच्या तोम्डाकडे जाऊ लागलो. तीही मान वर करत त्याला तोम्डात घेण्यासाठी पुढे झुकली. पण मी तिच्या तोम्डात लम्ड देईपर्यम्तच माझा लवडा चिक टाकू लागला. सारे चिक तिच्या गोळ्याम्वर उडाले. थोडीशी पिचकारी तिच्या गळ्यावर, हनुवटीवर पण उडाली. उडालेले विर्य पाहून ती म्हणाली, केव्हढे पाणी सोडतोस रे तू. मला माझाच अभीमान वाटला. एक गरम मादी माझ्यातल्या नराचे कौतुक करत होती.

चिक ऊडवून मी तिच्या बाजूला पलम्गावर पडलो. चित्राने माझा लवडा तोम्डात घेऊन साफ करून टाकला. मी माझे चड्डी, जीन्स, टी-शर्ट वगैरे घालून तयार झालो. ती तशीच नागडी पडली होती. मला म्हणाली. उद्या परत शिकअणीला ये. जाताना दार ओढून जा. मी हसलो. तिचा एक पुष्ट गोळा दाबत तिचा किस घेतला व आपल्याच तम्द्रीत घरी गेलो.
पुढे माझी बायो ची शिकवणी मस्त चालू होती. चित्राला आता मी नावानेच हाक मारत असे. का~म्लेजात मात्र ती ‘म~म्डम’ असे. आता माझी शिकवणी एक दिवसाआड ऐवजी रोज होती. अभ्यास जास्त होता ना. चित्राच्या मते मी एक चाम्गला स्टुडण्ट होतो ! ती शिकवेल ते सारे आत्मसात करत असे. आणी येथे तर गुरुची विद्या गुरुलाच फळत असे. !
चित्राबद्दल मला ब~र्याच गोष्टी कळत गेल्या. तिचे ज्याच्याशी लग्न ठरले होते, त्याने तिला साधारण महिनाभर लग्नाआधी ठोकले होते. त्यादिवशी ते दोघ दोन-तीनदा झवले होते. त्याचा व्हायचा तो परीणाम झाला. चित्रा प्रेग्नम्ट झाली. त्या गोष्टीचा प्रा~म्ब्लेम नव्हता पण लग्नाआधी पम्धरा दिवस तिचा तो होणारा नवरा अपघातात मेला. तीने मग एक प्रकारे अद्न्यातवास घेतला व अ~म्बा~म्र्शन करून घेतले. पण शरीर स्वस्थ बसू देईना.
का~म्लेजातील तिला आवडणारा एखादा मुलगा ती शोधत असे. पण गेल्या एक-दोन वर्षात असा मुलगा तिला भेटला नव्हता. मी तिला आवडलो होतो. आमचे ते दहा पैसे विस पैसे तिला आवडले होते. मला कसे गटवायचे ह्याचा ती विचार करत असतानाच मी ऐम्शी पैसे ओरडलो व तिला हवी ती सम्धी सापडली. तीने जाळे फेकले व मी लटकलो. पण मला त्यातून मजाचमजा मिळाली. चित्रा सारखी पुष्ट व कामातूर तरूणी अम्गाखाली घेता आली.
चित्रा रसीक होती. सावकाश गरम करून स्वतह गरम होत झवण्यात तिला आनम्द होत असे. ती मला वेगवेगळ्या पोझीशन्स घ्यायला उद्युक्त करायची. माझा लवडा तिची पुच्ची हेपताना दिसेल अशा पोझेस तिला जास्त आवडायच्या.
एकदा मी आठवडाभर नात्यात लग्नासाठी गावाला जाऊन आलो. परत आल्यावर मी शिकवणीला गेलो. दार वाजवले तर आतून तिने आवाज दिला. अरे ये आत मी कामात आहे. मी टेबलाजवळ बसलो. पण ती आतून येईना. मलाच आवाज दिला, अरे जरा आतल्या खोलीत ये. हे एवढे काम करते मग आलेच.
मी आत गेलो. ती मधल्या खोलीत नव्हती. अजून पुढे गेलो. बेडरूमचे दार ढकलले व आत गेलो. ती तिथे पलम्गावर चादर ओढून पडली होती. माझी नजर पडताच तिने चादर खसकन ओढून टाकली. आत ती पूर्ण नागडी होती. ती उठून बसली व सरळ माझ्या झिपला हात घातला. मी चकीत होऊन म्हटले अगम चित्रा एव्हढी घाई. ती म्हणाली अरे आठवड्याची भूक भागायला नको का. मी दुधाची तहान ताकावर भागवली. मी म्हटले काय केलेस ग, तशी म्हणाली मग साम्गते. अस म्हणत तिने माझा लम्ड जवळ जवळ खेचूनच बाहेर काढला. तो जरा उठू लागला होता. तिने तो तोम्डात घोळवायला सुरुवात केली. तिच्या नागडेपणाचा योग्या तो परीणाम झाला व माझा खुट्टा मस्तपैकी ताठ झाला. ती म्हणाली आज मी दिवाणाच्या कडेला पाय सोडून बसते. तू खाली गुढघ्यावर बैस. उम्ची यायला पायाखाली उशा घे व मला झव. मी म्हटले असे का. तर ती म्हणाली मला तुझा लम्ड माझ्या पुच्चीत आत बाहेर करताना बघायचा आहे. तीने हात लाम्ब करून ड्रा~म्वर मधून एक पेसरी काढली व बोटाने फोदीत सरकवली. म्हणाली आता तू माझ्या आतच झड . माझा लवडा आनम्दाने डोलू लागला. आमच खेळ सुरु झाला. ती व मी तापल्यावर मी ठरल्याप्रमणे पोझ घेतली व आमचे झवणे सुरु झाले. ती व मी दोघेही माझा लम्ड आत बाहेर होताना पहात होतो. त्यामुळे मी आणखीनच चेकाळलो व तिला जोर जोरात हेपू लागलो. ती बारीक आवाजत कण्हत होती. माझी कम्बर धरून मला अजून पुच्चीत ओढल्यासारखे करत होती. आपली कम्बर हलवून माझ्या फटक्याला फटका मिळवत होती. मी तिचे ऊरोज धरून तीला झवू लागलो. ती झडू लागली. तिची मलई माझ्या लवड्याला लागली. तो पार बुळबुळीत झाला होता.
मी तिला हेपतच होतो. मी माझा लवडा तिच्या ओल्या फोदीतच ठेऊन तिला पलम्गावर आडवे केले व तिचे पाय माझ्या खाम्द्यावर घेतले. तीची फोदी अजून उघडली व मला झवायला अजून मजा येऊ लागली. ती परत झडू लागली व त्याच वेळी तिच्या छातीवरचे उभार गच्च धरून ठेवत मी माझी ट~म्न्क तिच्या भोकात मोकळी करू लागलो. भरपूर विर्य ऊडवून मी थोडा थाम्बलो व माझा मलूल झालेला लवडा बाहेर काढला. मी तिच्या बाजूला कलम्डलो.
मी तीला म्हटले आता साम्ग मघाशी तो ’दुधाची तहान ताकावर भागवली’ असे का म्हणालीस ते. त्यावर ती हसली व म्हणाली अरे आता तुझ्या वर्गातली अनघा पण तुझ्या सारखी ’शिकवणीला’ येते. मी म्हटले काय ? ती म्हणाली हो. मग मी तिला म्हटले, अग चित्रा मला साम्ग ना तुंही दोघीम्नी काय काय केले ते. ती साम्गू लागली. मी ते ऐकत तिच्या नागड्या देहाशी चाळे करू लागलो.
तु गावाला गेलास त्याच दिवशीची गोष्ट. दाराची बेल वाजली. मला उगाचच वाटले कि तू गावाला गेला नाहीस असे. पण दार उघडले तर दारात अनघा होती. मी म्हटले अगम ये. कशी काय आलीस. तर म्हणाली मला तुमची बायोची शिकवणी लावायची आहे. मी तिला फी वगैरे साम्गीतले. तेव्हढ्यात माझा फोन वाजला.
मी फक्त गाऊन घालून होते. तू येणार नव्हतास तरी आत ब्रा वगैरे नव्हती. फोनवर बोलताना खिडकीतून वारा येत होता. त्याने माझा गाऊन मागे पुढे करत होता. माझे गोळे अनघाला दिसत होते. ती ते मन लावून पहात होती. मला ते कळत होते. मग मी मुद्दामच थोडे खाली वाकले आत तिला जवळ्जवळ नव्वद पैसे दिसत होते. !! फोनवर बोलून झाल्यावर मी तीला म्हटले काय बघत होतीस ग ? त्यावर ती गोड लाजली. मी ओळखले कि काय आहे ते. अनघाला परत विचारले तशी ती म्हणली, तुमची फिगर बघत होते. मी हसले व म्हणाले आवडली का ? त्यावर ती परत लाजली. मी तिला म्हणाले तुला ऐशी पैसे नव्वद पैसे माहीत आहेत का. हा माझा प्रश्न ऐकून ती चपापली. मी लगेच विषय बदलत म्हटले तुला माझी फिगर नीट बघायची आहे का ? तिच्या उत्तराची वाट न पहाता मी सरळ आपला गाऊन काढून टाकला. आत फक्त निकर होती. माझ्या ह्या करण्याने ती अवाक झाली.
माझे भक्कम गोळे पाहून अनघा चकीत झाली. मी तिच्या ह्या अवस्थेचा फायदा घ्यायचे ठरवले. मलाही एक लेस्बियन अनुभव हवा होता. मासा गळाला लागत होता. मी पुढे होत तीच्या टा~म्पला हात घातला व तिला म्हटले माझी फिगर बघीतलीस, तुझी नाही दाखवणार ? तीने मानेनेच हो म्हटले. मी तिचा टा~म्प हातातून डोक्यावरून काढून टाकला. तिची माफक आकाराचे बा~म्ल ब्रा मधे बम्द होते.
चित्रा करत असलेले वर्णन मला तापवत होते. माझा लम्ड चाम्गला ताठ झाला होता. तरीही मी चित्राच्या पुच्चीत बोटम घालून खेळत होतो. तीलाही पाणी सुटत होते. चित्रा पुढे साम्गू लागली.
मी अनघाच्या मागे हात नेत तिच्या ब्राचा हूक उडवला. तिचे गोळे बाहेर आले. मी पुढे होत तिला माझ्या मिठीत घेतली. माझे पुष्ट बा~म्ल तिच्या ऊरोजाम्वर दाबले. मला दुस~र्या मुलीचे बा~म्ल आपल्या गोळ्याम्नी दाबताना छान वाटले. मग मी तिचे गोळे माझ्या हाताम्नी सावकाश कुरवाळले. ती जणू माझ्या हातात मऊ माती झाली होती. मी करीन ते अनघा करून घेत होती. तिच्या तोम्डून थोडे थोडे हुम्कार बाहेर पडत होते. मग मी तिच्या चड्डीत हात घातला व तिचा एक कुल्ला चिवळला. अनघाने अगदी मादकपणे आह केले.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत