रणबीर व नीतुचा वर्क आऊट 4

Marathi Sex Stories दोन्ही स्तन मनोसक्त चोखुन तो तिची सेक्सी बेंबी चाटायला लागला. तिने त्याचे डोके आणखीन खाली सरकवले. मम्मीच्या योनीवर त्यावे नाक पोचले तसा त्याला नितुने झाटावर मारलेला तिचा आवडता फेंच पर्फ्युम व तिच्या योनीरसाचा कामुक येणारा गंघ, त्याला एका वेगळ्याच जगात घेवुन गेले.

रणबीरने त्याचे ओठ व जीभ मम्मीच्या त्या अमृतकुंडावर ठेवले. जीभ योनीत आत घालत तो मनसोक्त त्या अमृताचे प्राशन करु लागला. त्याने जीभ जास्तीत जास्त खोल खुपसली, तसा तिला अवीट असा आनंद मिळु लागला.

तिच्या योनीत संचार करणाऱ्या रणबीरच्या जीभेचा आनंद नितु लुटत असता तिने डोळे उघडुन त्याचाकडे एक कटाक्ष टाकला. नितुच्या चेहऱ्याजवळ त्याचा परत पुर्ण ताणलेला लंड आला होता. तिने त्या खुंटाला पकडुन त्याला जवळ खेचले व त्याचा तोंडात घेतला.

रणबीरच्या मानेभोवती त्याच्या मम्मीच्या मांड्याचा वेळखा पडला होता. तिच्या पाझरणाऱ्या योनीत त्याचे नाक फसले व त्याला श्वास घेता येइनासा झाला. तरीही चाटण्यात खंड येवु न देता तोंडाने श्वास घेत तो तिची क्लिट चाटत होता. त्याच्या या प्रेमाने नितुच्या शरीराला कंप सुटला.

रिशीला योनी चाटणे अजीबात आवडत नसे. गेल्या कित्येक वर्षात रिशीने वंचीत ठेवलेल्या, तिला न मिळालेल्या सुखाचा ती पुर्ण आनंद लुटत होती.

रणबीरने तिला जरा ढकलुन डोके वर काढले व जोराजोराने श्वास घेतला.

“रणबीर बेटा तुझी बोटे टाक माझ्या पुस्सीत” नितु लवडा चोखता चोखता त्याला बोलली. लगेचच त्याच्या जीभेची जागा त्याच्या बोटानी घेतली.

नितु तिच्या सुखाच्या सर्वोच्च टोकाच्या अगदी जवळ होती. त्याने तिची क्लिट बोटाने चोळताच ती जोराने ओरडली व तिचे शरीर ताठ झाले. तिचे शरीर कंप पावत ती झडत होती.

रणबीरच्या हातावर तिच्या कामसलीलाचा ओघळ आला. त्या स्त्रावाला चाटत रणबीरने परत त्याची जीभ तिच्या योनीत खुपसली. तिचे शरीराचे कंपन थांबेपर्यंत तो मम्मीची पुच्ची चाटत राहिला.

रणबीरने नितुच्या मांड्याचा आपल्या मानेवरचा विळखा अलगद दुर करत तो परत तिच्या पायाच्या मधे आला व आपला लंड तिच्या योनीत सरकवला. मम्मीचे दोन्ही स्तन उघडे होते व त्याच्या धक्क्याबरोबर डुचमळत होते. त्या भरगच्च गोळ्याना कुस्करत, बोंड्याना पिळत तो तिला चोदु लागला.

तिचे दोन्ही स्तन दोन हातात एकत्र दाबुन त्याने आळीपाळीने दोन्ही निप्पल चावले व दोन्ही निप्पल एकाचवेळी चोखु लागला. नितु “हा…… हु……” करत आपल्या लेकाच्या झवण्याचा आनंद लुटत परत झडली.

रणबीर आता हळु हळु तिच्या योनीत आत बाहेर करत होता. एका लयीत येत नितु आपली कंबर उंचावत त्याला साथ देत होती. तिचे डोळे बंद होते. ओठावर रुंद स्मितहास्य होते. ती रणबीरचे नाव घेत वर खाली होत होती. रणबीरचा लवडा तिच्या रसाने माखला होता व तिच्या योनीत आत जात पुर्ण बाहेर येत होता. त्यामुळे तिच्या क्लिटला सुरेख मसाज होत होता.

नितुने आपला एक एक स्तन हातात घेतला व मान उंचावुन ती स्वतःचे स्तनाग्र चाटायला लागली. रणबीरने आपली जीभ लांबवुन तिच्या जीभेशी लढत तिचे तेच स्तनाग्र चाटु लागला. त्याचा झवायची गती जरा मंदावताच नितुने त्याला ढोसले. “फक मी हार्ड सन! फक ममा…….. हा…..र्ड!” असे म्हणत तिने त्याचा वेग वाढवला.

रणबीरने तिचे स्तन जोराने दाबत ती ज्या स्तनाग्राला चाटेल त्याच निप्पलला तो चाटत होता. जणु त्यांच्या जीभा एकामेकाशी कुस्ती लढत होत्या.

रणबेरचा क्लायमॅक्स जवळ येत होता. नितुलाही ते जाणवले. ती त्याच्या गोट्या चाळवायला लागली. तो आवेगाने तिचे स्तन तिंबत होता. “ओह ममा……. आय अ‍ॅम कमींग………….” असे म्हणत तो मम्मीच्या ओठाना आपल्या ओठानी जखडुन तिची जीभ चोखत तिला चुंबू लागला.

नितुने तिच्या योनीचे स्नायु आवळुन त्याचा लंड आवळला. जोरजोरात वर खाली होत तो तिच्या योनीच्या आत खोलवर चिळकांड्या उडवत राहिला. तिने त्याच्या लवड्याला योनीत आवळुन घेत तीही जोरदार झडली. त्याचे विर्य तिच्या योनीरसात मिसळले त त्याचे ओहोळ दोघांच्या मांड्यावर वाहायला लागले.

तिच्या झडण्याच्या आवेगात तिने त्याला ढकलले व तो तिच्यावरुन बाजुला झाला. ती तिच्या कुशीवर वळुन पाय जवळ करुन निपचीत पडली. त्याने तिच्या जवळ सरकुन तिला आपल्या मिठीत घेतले व ते एकामेकाला चिकटुन गाढ जोपुन गेले.

*******समाप्त*******

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत